ВУЗ ШАГ

. Навчально-виховне об'єднання №113 ДМР

 

Звіт директора перед батьківською громадськістю

 

ЗВІТ ДИРЕКТОРА

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

 «НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНЕ ОБЄДНАННЯ № 113 «ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД-ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД-ПОЗАШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ЗА 2018-2019 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Основна діяльність навчального закладу спрямована на створення умов для реалізації державної політики в сфері освіти, виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Про позашкільну освіту», «Про охорону праці», Концепції розвитку освіти України на період з 2015-2025 років», «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої освіти щодо організації навчально-виховного процесу», постанов Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад», «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», Указу Президента від 13.10.2015     № 580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», Програми «Інтегрування змісту випереджаючої освіти для сталого розвитку у навчально-виховний процес» на 2015-2021 роки», обласних освітніх програмам, міських програмам, нормативних документів Міністерства освіти і науки України на підставі Статуту Комунального закладу освіти «Навчально-виховне об’єднання № 113 «загальноосвітній навчальний заклад-дошкільнй навчальний заклад-позашкільний навчальний заклад» Дніпровської міської ради та інших законодавчих та нормативно-правових документів з питань виконання законодавства України в галузі «Освіта».

Структура освіти на кожному рівні і навчальних планах побудовані на принципах неперервності, доступності, постійно зростаючої складності навчальної діяльності по предметах і самостійності учня у виборі в освітньому процесі.

  На кожній сходинці забезпечується державний стандарт, а також дається теоретична і практична підготовка по дисциплінах навчального плану з метою максимального розвитку інтелекту, загальної культури, творчих можливостей, фізичного і морального здоров’я дитини.

  Успішність проходження кожного рівня і виконання його освітніх задач гарантується навчально-виховним об’єднанням тільки за умови усвідомленого і добровільного дотримання всіх норм і правил дошкільного та шкільного життя, активної співпраці з батьками, відкритістю навчального процесу.

 

УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ

  У 2018/2019 навчальному році управління навчально-виховним об’єднанням було спрямовано на здійснення державної політики в галузі освіти, збереження кількісних і якісних параметрів мережі, створення належних умов для навчання і виховання учнів та вихованців, удосконалення змісту навчально-виховного процесу, впровадження нових освітніх технологій, інтерактивних наукових проектів, розвиток здібностей дітей і підлітків.

  Керівництво, підвищення якості та ефективності внутрішнього управління забезпечувалося наступними документами: перспективним, річним, робочим навчальним  та тижневими планами.

  Створити цілісну систему інформаціно-аналітичного забезпечення допомагала наявна єдина комп’ютерна мережа та робота внутрішньої системи «OneDrive».

  Принцип доцільності і оперативності прийняття управлінських рішень базувався на аналітичних даних, отриманих в ході внутрішньошкільного контролю.

        Адміністрацією постійно проводились різні види контролю, систематично надавались методичні консультації та спільно розглядалися нагальні питання на педагогічній раді, засіданнях батьківського комітету,  конференціх, засіданнях профспілкового комітету.

Головним у роботі кожного вчителя було:

 • спрямування зусиль на виявлення суб’єктивного досвіду кожного учня;
 • на досвід роботи з питань застосування проектних технологій, індивідуалізацію та диференціацію навчання;
 •  достатній рівень мотивації навчальної діяльності та його підвищення в  учнів з початковим рівнем знань.

 

 При підготовці та проведенні уроків вчителі користувалися рекомендаціями ДОІППО, рекомендаціями міського методичного центру, психолого-педагогічних семінарів.

       Шкільна система підвищення кваліфікації вчителів була націлена на вивчення нормативних документів МОН України, проведення методичних нарад з питань вдосконалення сучасного уроку, застосування ІКТ.

Були спрогнозовані очікувані результати роботи:

 • особистісне формування навчального процесу шляхом формування ключових компетентностей вчителів і учнів.

    Навчально-виховний процес було організовано відповідно до навчального плану на                     2018 - 2019 н.р. та плану роботи школи.

 

АНАЛІЗ

СТРУКТУРИ І МЕРЕЖІ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ОБʼЄДНАННЯ

ЗА МИНУЛИЙ НАВЧАЛЬНИЙ РІК.  ЗБЕРЕЖЕННЯ КОНТИНГЕНТУ

    На виконання Закону України «Про освіту», статті 6 Закону України «Про загальну середню освіту», статті 19 Закону України «Про охорону дитинства», постанови Кабінету міністрів України від 12.04.2000 року № 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку», було організовано роботу щодо охоплення навчанням дітей шкільного віку та робочої молоді в Індустріальному та АНД районах міста.

На початок 2018/2019 року у НВО навчалось – 293 учні, 137 вихованців ДНЗ та 214 вихованців ПНЗ.

Укомплектовано 11 класів та 6 груп, середня наповнюваність класів –  26,4 осіб, груп – 26 вихованців.

Школа І ступеня – 4 класи, школа ІІ ступеня - 6 класів, школа ІІІ ступеня - 1 клас, дошкільний заклад – 6 груп, позашкільний – 16.

 

 

Мережа класів

 

Клас

На 05.09.2018

31.05.2019

Різниця

Прибуло

Вибуло

ЗНЗ району

ЗНЗ інших районів

Інші навч. закладів

Виїхали за межі району

Виїхали за межі країни

1

33

29

-4

0

4

 

 

 

2

 

2

29

25

-4

0

4

 

 

 

3

1

3

32

31

-1

0

1

 

1

 

 

 

4

34

33

-1

0

1

 

1

 

 

 

5

34

34

0

0

0

 

 

 

 

 

6-А

24

24

0

1

0

 

 

 

 

 

6-Б

24

24

0

1

0

 

 

 

 

 

7

27

26

0

0

1

 

 

 

 

1

8

22

22

-1

1

1

 

 

 

1

 

9

21

21

0

0

0

 

 

 

 

 

11

15

15

0

0

0

 

 

 

 

 

Разом

293

284

-11

3

12

0

2

0

6

2

 

 

Мережа груп дошкільного навчального закладу

 

Група

Кількість дітей станом на 03.09.2018

Кількість дітей станом на 31.05.2019

Різниця

Вибуло

Прибуло

Група № 1 (ранній вік)

25

22

3

9

6

Група № 2(6-й рік життя)

23

20

3

4

1

Група № 3(5-й рік життя)

25

21

4

5

1

Група № 4(5-й рік життя)

25

24

1

3

2

Група № 5 (клас шестирічок)

32

28

4

4

0

Група № 6(4-й рік життя)

32

28

4

5

1

Група короткотривалого перебування

2

4

2

0

2

Прогулянкова група

5

4

1

2

1

Разом

169

151

21

32

14

 

Мережа груп позашкільного навчального закладу -  групи формувались з контингенту учнів і вихованців НВО, тому суттєвих змін у кількісному складі протягом навчального року не відбувалося. Середня наповнюваність груп складала – 15-16 вихованців.

 

Аналіз причин руху учнів та вихованців свідчить, що переважна більшість переводів зумовлена зміною місця проживання  родини  або зміною профілю навчання. Котингент вихованців дошкільного навчального закладу має стійку тенденцію до збільшення. При проектній потужності на 110 місць, кількість вихованців кожен рік більша на 30-35%

Основними заходами з збереженням контингенту учнів та вихованців у 2018/2019 навчальному році були:

 • спільна робота з родинами;
 • контроль відвідування учнями навчальних занять, вихованцями – груп ДНЗ;
 • робота по відкриттю 10-го класу.

Середня наповнюваність учнів у класах загальноосвітнього навчального закладу складала 26,6 учнів.

Шкільна мережа

2015-2016

навчальний рік

2016-2017

навчальний рік

2017-2018

навчальний рік

2018-2019

навчальний рік

Кількість класів та учнів   

10 класи/

276 учнів

11 класів/

273 учнів

 11 класів/

290учні

 11 класів/

     293 учні

Середня наповнюваність

27,6

24.8

26.3

26,6

 

ІНДИВІДУАЛЬНА ФОРМА НАВЧАННЯ

Право громадян на доступну освіту реалізується шляхом запровадження різних форм навчання, однією з яких є навчання за індивідуальною формою. Індивідуальним навчанням охоплені учні, які за станом здоров’я не можуть відвідувати навчальний заклад.

У 2018/2019 навчальному році у навчальному закладі за індивідуальною формою навчалася 1 учениця, що складає 0,36 % від загальної кількості учнів НВО.  Це учениця 2-А класу Сова Любов Олегівна.

з/п

ПІБ учня

Клас

Рівень навчальних досягнень

1.

Сова Любов Олегівна

2-А

Достатній

 

 Індивідуальні навчальні плани учениці розроблялись згідно відповідних Програм з предметів та рекомендацій лікувально-контрольної комісії. Оцінювання навчальних досягнень  здійснювалось відповідно до діючих нормативних документів Міністерства освіти і науки України.

Слід зазначити, що організація навчально-виховного процесу за індивідуальною формою забезпечувала не тільки певний освітній рівень дитини, відповідно до її здібностей, можливостей, а й допомагала розвивати соціальну компетентність дитини, шляхом залучення до участі у виховних заходах.

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

               У   2018/2019 навчальному році навчально-виховний процес у навчальному закладі забезпечували 29 педагогів.

 

Кількість педагогічних працівників (за віком):

 • до 30 років –  2
 • 31-40 років – 9
 • 41--50 – 6
 • 51-55 – 4
 • 55 – 8

 

Кількість педагогічних працівників (за стажем):

 • До 3 років – 3
 • 3-10 років – 8
 • 10-20 років – 8
 • Більше 20 років – 15

 

Кількість педагогічних працівників (за категоріями і педагогічними званнями):

 • «Спеціаліст вищої категорії»  – 15
 • «Спеціаліст І категорії»  – 2
 • «Спеціаліст ІІ категорії» – 4
 • Спеціаліст - 8

                   Мають педагогічні звання:

 • «вчитель-методист» - 4;
 • «старший вчитель» - 8;
 • «вихователь -методист» - 2;
 •  «відмінник    освіти» - 1.

 

        Відзначені грамотами МОН - 3 педагоги.

 

               АТЕСТАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Велику стимулюючу роль у професійному зростанні педагогічних кадрів відіграє атестація, яка сприяє моральному і матеріальному заохоченню педагогічних працівників, узагальненню та впровадженню досвіду кращих педагогів у практику навчання та виховання учнів і вихованців.

Робота з атестації педагогічних працівників навчального закладу була організована відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 06.10.2010 року № 930, зареєстрованого у Міністерстві юстиції 14.12. 2010 року за № 1255/18550 та наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011 року № 1473 «Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.01.2012 р. за № 14/20327. В період атестації педагогами на високому рівні були проведені відкриті уроки і заняття, відкриті виховні заходи, організована робота щодо вивчення і впровадження прогресивного педагогічного досвіду кращих вчителів.

За результатами атестації 2018/2019 навчального року:

 • підтверджено раніше присвоєну кваліфікаційну категорію  

     «спеціаліст вищої категорії» - 3;

 • присвоєно 11 тарифний розряд – 2;
 • підтверджено педагогічне звання «старший учитель » - 2, «вихователь- методист» - 1.

Педагогічний колектив навчально-виховного об’єднання постійно працює над підвищенням рівня фахової майстерності, про що свідчить кількість педагогів, які у 2018/2019 навчальному  році відвідували курси підвищення кваліфікації та спецкурси:

 • курси підвищення кваліфікації при Комунальному закладі освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» -  7 вчителів, музичний керівник та 3 вихователя дошкільного навчального закладу.

 

 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

  Важливою складовою кадрової політки є система роботи з підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

  Всі педагоги, які були заявлені для проходження курсової перепідготовки у другому півріччі 2018 року та першому півріччі 2019 року, її пройшли. Крім того, на виконання статті 59 Закону України «Про освіту», враховуючи п.5 розпорядження КМУ «Про затвердження плану заходів на 2017-2029 роки із запровадженням Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної освіти «Нова українська школа» від 13 грудня 2017 року з  метою підвищення методичного та практичного рівнів компетентності вчителів 1-х класів щодо реалізації нового Державного стандарту початкової освіти додатково пройшли курси педагоги, які будуть працювати у 1 класі (Наказ МОНУ від 15.01.2018 № 36).

 

МЕТОДИЧНА РОБОТА З ПЕДАГОГІЧНИМИ КАДРАМИ

      Робота з педагогічними працівниками щодо підвищення професійної майстерності здійснюється у відповідності з певною структурою:

 • індивідуальні, групові, колективні форми роботи;
 •  курси, спецкурси підвищення кваліфікації педагогів;
 • участь у конкурсах професійної майстерності;
 • школа молодого спеціаліста, наставництво;
 • самоосвіта та атестація педагогів;
 • вивчення, узагальнення та поширення ППД;
 • публікації власних наробок.

       Велика увага надавалась організації  психолого-педагогічному супроводу  над  реалізацією  Програми   обласного науково - методичного проекту  «Освітні стратегії  соціалізації особистості громадянського суспільства»  на  третьому етапі  На сьогоднішній день дуже актуальною є тема впровадження в закладі  STEAM – освіти, яка ставить перед учителями завдання інтеграції навчальних предметів, забезпечення тісного взаємозв’язку суміжних наук у процесі навчання. Інтегровані заняття спонукають школярів до осмислення й пошуку причинно-наслідкових  зв’язків, до розвитку логіки, мислення, комунікативних здібностей між собою та мають практичне застосування. У STEАM – освіті  активно розвивається креативний  напрямок. Цікаві уроки продемонстрували учителі з цього напрямку Дубініна Т.С.,  Марченкова О.Ю., Оберняк Т.О., Одновалова Н.В. Учні Одновалов М., Гринь М., Бондар А., Карпицька В. взяли участь у обласному конкурсі юних винахідників; за конкурсну  роботу та її презентацію учитель Одновалова Н.В. і учні  були відзначені грамотою та подарунками. Учні 8 класу -Барвінко Сергій, Гринь Михайло, Чепурко Микола – приймали участь у змаганні юних мехатроніків та стали лауреатами.

     Працівники НВО № 113 ДМР приймали участь у Десятій міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти-2019» і стали її лауреатами, а заклад освіти за активну участь у реформуванні національної системи освіти у березні 2019 року у м.Києві нагороджений дипломом Національної академії педагогічних наук України.

      Комунальний заклад освіти «навчально-виховне об’єднання № 113 «загальноосвітній навчальний заклад-дошкільнй навчальний заклад-позашкільний навчальний заклад» Дніпровської міської ради за активну участь в олімпіадах  Всеосвіти потрапив у ТОП-100 Всеукраїнського рейтингу закладів освіти за кулькістю переможців, що брали участь в олімпіаді «всеосвіта та Весна – 2019», посів 65 місце та нагороджений свідоцтвом UK035239. Учні школи отримали наступні нагороди:

 • кількість дипломів 1 ступеня – 28;
 • кількість дипломів 2 ступеня – 37;
 • кількість дипломів 3 ступеня – 28;
 • кількість сертифікатів – 40.

За науково-просвітницьку та освітню діяльність в рамках проекту «Всеосвіта»        Марченкова О.Ю., вчитель загальноосвітнього навчвльного закладу нагороджена:

 • почесною грамотою QQ583028 за активну просвітницьку діяльність;
 • грамотою GQ421942 за високий професіоналізм, виявлений у процесі створення та розвитку власної інформаційної сторінки;
 • грамотою GR798896 за активну участь в роботі, спрямованій на підвищення якості освти;
 • грамотою ЕР406777 за активне використанняінформаційно-комунікаційних технологій у педагогічній роботі;
 • дипломом призера акції «Шалений методичний місяць»;
 • золоту грамоту RI699047  та цінний подарунок за визначні досягнення, спрямовані на розвиток освітнього проекту «Всеосвіта».

     Творчі та креативні учителі закладу мають ряд наукових публікацій:

 • Марченкова О.Ю. ( 265 публікацій),
 • Шамрай В.П.(3 публікації),
 • Одновалова Н.В. (17 публікацій) в рамках проектів «Всеосвіта» та «На урок».

     Дошкільний навчальний заклад є першою сходинкою на шляху розвитку STEAM – освіти, тому активно приймає участь у проекті «Lego Foundation. Сприяння освіті». Всі вихователі оволоділи методикою «Шість цеглинок» та «Шість цеглинок 2.0 ». Особливої актуальності набуває індивідуальна методична, планомірна та безперервна робота, де  вчителі всебічно вивчають вирішення  проблеми в науці, зіставляють особистий досвід педагогічної діяльності зі своїм досвідом.  В світлі цього проводились різноманітні форми і методи роботи з педагогічним колективом з метою підвищення професійної кваліфікації вчителів:

 • проблемний теоретичний семінар (основна форма; в роботі приймає участь весь педагогічний колектив з питань методичної проблеми області);
 •    педради
 • психолого- педагогічні семінари;
 • теоретичні семінари  з обговорень наукової літератури
 • функціонування внутрішньошкільних методичних об’єднань.

   Навчальним закладом забезпечувався доступ до змісту, форм і методів науково-методичного підходу, умов реалізації теми, осмислення очікуваних результатів, виокремлення технологічних процедур. Різноманітність методичних заходів за формами проведення та змістом забезпечували процес набуття досвіду з теми.

     Всі педагоги закладу освіти приймали участь у засіданнях школи передового досвіду, семінарах-практикумах, тренінгах інших методичних заходах, які забезпечують як професійний так і особистий розвиток кожного.

    Для реалізації єдиної методичної теми НВО  педагогами закладу на високому професійному і організаційному рівні були проведені колективні форми роботи:

    У навчальному закладі працювала методична рада (голова МР – Зайченко Л.А.), яка координувала методичну роботу з підвищення якості освіти у навчальному закладі. На засіданнях методичної ради розглядалися теоретичні питання, визначались основні аспекти практичної реалізації нововведень, проводився аналіз їх доцільності та результативності, розроблялись методичні рекомендації по використанню передового педагогічного досвіду, затверджувались плани роботи методичних об’єднань, творчих груп, матеріали для моніторингів, тексти завдань для проведення тематичних і семестрових атестацій.

 

РОБОТА З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ

      Методичною радою закладу розроблена структура організації методичної роботи, яка забезпечувала підвищення рівня методичної підготовки педагогів, практичне опрацювання методичної теми НВО.

З метою реалізації Державної програми роботи з обдарованою молоддю адміністрацією та педагогічним колективом закладу у 2018/2019 навчальному році були здійснені такі заходи:

 • поновлений шкільний інформаційний банк даних про обдарованих дітей НВО;
 • поновлена наукова-методична база з питань роботи з обдарованими дітьми;
 • проведений шкільний етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів;
 • організована робота з підготовки та участі учнів НВО в районному та  міському етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад з начальних предметів;
 • організовані та проведені шкільні конкурси та виставки творчих робіт учнів, спрямовані на виявлення та самореалізацію обдарованих дітей;
 • організована робота гуртків і секцій  за бажанням учнів;
 • забезпечене інформування про всі досягнення учнів на сайті  НВО.

Робота колективу навчально-виховного об’єднання, яка проведена за програмою виявлення та підтримки талановитої молоді і створення умов, необхідних для розвитку індивідуальності, має свої позитивні результати. Як відомо, дієвим засобом формування мотивації до навчання, підвищення пізнавальної активності, поглиблення і розширення знань, створення умов для збереження і розвитку інтелектуального потенціалу нації є різноманітні інтелектуальні змагання: Всеукраїнські олімпіади, турніри, Інтернет-олімпіади, інтерактивні конкурси.

Аналізуючи роботу шкільного методичного об’єднання під час організації і проведення шкільного та районного етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів, слід відзначити, що в даному напрямку вчителі працюють не систематично і не активно. Дані про досягнення учнів у районному етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів наведені нижче в таблиці:

 

Предмет

ПІБ учня

Клас

Місце

ПІБ учителя

Історія

(районний тур)

Щербак Павло

11

І

Тесленко Л.В.

ОТМ

(районний тур)

Теркун Данило

7

ІІ

Марченкова О.Ю.

 

Хорт Володимир

8

І

Марченкова О.Ю.

 

Шпакова Дарина

6-Б

ІІ

Марченкова О.Ю.

 

Стешенко Анна-Марія

5

ІІІ

Марченкова О.Ю.

 

Салтоненко Олександра

6-А

ІІІ

Марченкова О.Ю.

 

Кушнір Софія

11

ІІІ

Марченкова О.Ю.

 

Минак Альона

7

ІІІ

Марченкова О.Ю.

Трудове навчання

Кириленко Яна

8

І

Марченкова О.Ю.

 

Душко Анастасія

9

ІІ

Марченкова О.Ю.

ОТМ

(міський тур)

Шпакова Дарина

6-Б

ІІ

Марченкова О.Ю.

 

Хорт Володимир

8

ІІ

Марченкова О.Ю.

 

Всього 12 призових місць: І м – 2, ІІ м – 6, ІІІ м. - 4.

 

Здобувачі освіти закладу приймали участь у Міжнародному інтерактивному природничому конкурсі «Колосок»:

 • всього прийняло участь – 154 учня (54%);
 • отримали золотий сертифікат – 12;
 • отримали срібний сертифікат – 27;
 • стали лауреатами конкурсу – 115.

        Здобувачі освіти закладу приймали участь і в інших конкурсах:   

 • в Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру» - 22;
 • у Всеукраїнському конкурсі «Грінвич» з англійської мови – 44;
 • в IV Міжнародній грі зі світової літератури «SUNFLOWER» - 15;
 • у Всеукраїнській українознавчій грі «Сояшник» - 25;
 • у Всеукраїнському конкурсі «Патріот» - 16;
 • у Всеукраїнському учнівському фізичному конкурсі «Левеня» - 17;
 • у Всеукраїнському учнівському конкурсі юних суспільствознавців – 14.

 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ ШКОЛИ

         Результати проведення олімпіад засвідчили ефективну роботу з обдарованими учнями у навчальному закладі, а саме успішність таких форм роботи як  гурткова робота, індивідуальні консультації з учнями дають позитивні результати навчальної діяльності.

Учасники гуртка «Я – творча особистість», керівник Зайченко Л.А., приймають участь в різноманітних творчих районних, міських конкурсах. В номінації «Художнє слово» заклад впродовж 3 років посідає призові місця у відбірковому міському турі «Зоряне коло»: Костарнов Даніїл – нагороджений Дипломом І ступеня міського та обласного конкурсних фестивалів; Ляховий М., учень 5А класу – Дипломом ІІ ступеня міського конкурсного фестивалю «Зоряне коло» в номінації «Художнє слово»; Солтис Софія, учениця 4А класу, посіла ІІІ місце в районному конкурсі «Слово Тараса не вмре, не загине». Учасники гуртка «Я – творча особистість» та керівник, Зайченко Л.А., нагороджені Грамотою відбіркового етапу міського конкурсного фестивалю «Зоряне коло» за високу виконавську майстерність та культуру виконання.

У минулому навчальному році:

- до наступного класу переведено всіх учнів 1-8-х класів;

- випущено із школи ІІ ступеня – 21 учень;

- випущено із школи ІІІ ступеня – 15 учнів.

- показали результати високого рівня 5 учнів; (9-11)

- отримали свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою – 1учень.

 

Учні, які нагороджені

 Похвальним листом «За високі досягнення у навчанні» за підсумками

2018/2019 навчального року

з/п

ПІБ відмінника

Клас

1

Курило Дмитро Олександрович

2

Ранчукова Єлизавета Геннадіївна

3

Караяні Кирило Георгійович

4

Чернуха Євген Володимирович

5

Козинець Ігор В’ячеславович

6

Лагута Давид Євгенович

7

Лоза Ярослав Віталійович

8

Ризоль Нікіта Валентинович

9

Новіцький Олексій  Роман

10

Сторчай Олександра Сергіївна

11

Грушицька Владислава Костянтинівна

12

Дерінгова Юлія Володимирівна

13

Харитонов Владислав Андрійович

14

Відякіна Мірра Олексіївна

15

Мазур Вячеслав Сергійович

16

Марченко Маргарита Сергіївна

17

Шпакова Дар’я Петрівна

 

Порівняльний аналіз нагородження похвальними листами учнів школи за 5 навчальних років:

 

Рік

Похвальні листи

Похвальні грамоти

2014/2015

28

1

2015/2016

31

0

2016/2017

24

4

2017/2018

18

0

2018/2019

17

4

 

Порівняльний аналіз отриманих свідоцтв з відзнвкою випускниками 9-го класу за 5 навчальних років:

Рік

Свідоцта з відзнакою

Медалі

2014/2015

0

0 (відсутній 11 клас)

2015/2016

0

0 (відсутній 11 клас)

2016/2017

3

0 (відсутній 11 клас)

2017/2018

1

0 (відсутній 11 клас)

2018/2019

1

0

 

Рівень навчальних досягнень учнів

у  2018/ 2019 навчальному році

 

Клас

К-сть учнів у класі

Високий

Достатній

Середній

Початковий

к-сть

%

к-сть

%

к-сть

%

к-сть

%

 

2

25

4

16

11

44

10

40

0

0

 

3

31

5

16

14

45

12

39

0

0

 

4

33

6

18

9

27

18

55

0

0

 

5

34

2

6

10

29

22

65

0

0

 

24

0

0

3

12

21

88

0

0

 

24

1

4

8

33

15

62

0

0

 

7

26

0

0

7

27

19

73

0

0

 

8

22

0

0

8

36

14

64

0

0

 

9

21

1

5

4

19

16

76

0

0

 

11

15

3

20

1

7

11

73

0

0

 

Разом

284

22

9

75

26

187

65

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість учнів, які засвоїли навчальні програми на високому і достатньому рівнях у 2018/2019 навчальному році дорівнює 35%, у порівнянні з 2017/2018 навчальним роком   цей показник покращився на 4%.

 

АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ДПА

З метою перевірки якості набуття знань, вмінь, навичок і компетенцій учнів, повноти виконання навчальних програм, щорічно вивчається стан викладання навчальних предметів та проводяться річні контрольні роботи  за текстами адміністрації.

Відповідно до перспективного графіку фронтального адміністративного контролю  стану викладання навчальних предметів на 2018-2019 н.р., річного плану роботи навчально-виховного об’єднання на 2018/2019 навчальний рік, з метою підвищення рівня навчальних досягнень учнів з математики, української мови, біології  і успішного засвоєння  учнями системи  знань, умінь і навичок були проведені підсумкові контрольні та тестові роботи у формі ДПА для учнів 4-х та 9-х класів.

Результати ДПА 4-А класу

у 2018/2019 н.р.

 

з/п

Предмет

Високий

Достатній

Середній

початковий

К-сть

%

К-сть

%

К-сть

%

К-сть

%

1

Математика

12

38

7

22

13

40

0

0

2

Українська мова

10

31

8

25

14

44

0

0

 

 

Результати ДПА 9-А класу

у 2018/2019 н.р.

 

з/п

Предмет

Високий

Достатній

Середній

початковий

К-сть

%

К-сть

%

К-сть

%

К-сть

%

1

Математика

1

5

8

38

12

57

0

0

2

Українська мова

5

24

4

19

12

57

0

0

3

Біологія

5

24

8

38

8

38

0

0

 

РОБОТА З РЕАЛІЗАЦІЇ МОВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

   Одним з неодмінних і важливих складників культури особистості є її мовна культура, що якнайліпше засвідчує рівень освіченості, моральності та інтелекту людини.

   Систематично контролювалась робота усіх підрозділів школи з дотримання та виконання Закону України «Про мови в Україні». Реалізовані практичні заходи щодо впровадження в школі мовного законодавства, закріплення статусу української мови як державної.  У школі поступово й неухильно ведеться робота щодо виконання Закону України «Про мови в Україні»:

 • навчально-виховний процес здійснюється українською мовою; 
 • державною мовою проводяться засідання педагогічних рад, збори колективу, виробничі наради, семінари тощо.
 • діловодство і ведення документації, взаємовідносини з державними громадськими органами також відбуваються українською мовою.

Щодо виконання Закону України «Про мови» слід зазначити, що протягом року проводилася роз’яснювальна робота серед батьків, учнів та вчителів щодо Закону України «Про мови». Щорічно перевіряється виконання цього Закону та статті 10 Конституції України та 1 раз на п’ять років – стан викладання української мови та літератури (у 2016 - 2017 навчальному році перевірено стан викладання). У кабінеті української мови та літератури оформлені куточки по дотриманню мовного законодавства (кабінет № 34, вчителі  Бойко Н.В., Гречана Л.О.)
    З метою поглибленого ознайомлення учнів із лексикою, фонетикою, синтаксисом, української мови в школі проводяться наступні заходи:

 • тематичні виставки у шкільній бібліотеці;
 • уроки;
 • лінгвістичні ігри;
 • інтелектуальні філологічні ігри;
 • круглі столи.

   Адміністрацією  та педагогічним колективом проводяться певні заходи з питань формування мережі відповідно до потреб та демографічного складу населення: співбесіди з батьками майбутніх першокласників, анкетування та опитування з питань мови навчання; спільні виховні заходи, батьківські збори ЗНЗ та ДНЗ з метою дотримання принципу мовної та територіальної наступності.

   Вчителям української мови і літератури спланувати більш дієві заходи з популяризації української мови, розширення сфери її використання, підвищення її авторитету.  

Учні закладу беруть активну участь у мовно-літературних конкурсах різних рівнів:

 • кожен рік проводиться шкільний, районний та міський етапи Міжнародного конкурсу з української мови ім. П. Яцика, Лауреати : Солтис С. (4 клас) Мазур В. ( 5 клас), Шпакова Д.(6 клас), Лиман С. (7 клас), Теркун Д. (8 клас), Душко А. (9 клас), Панченко А. (11 клас).
 • Всеукраїнська гра – конкурс з українознавства «Патріот» - були учасниками 16 учнів, з них лауреатами стали Солтис С. (4 кл.), Ганжа А. (5 кл.), Юркова Д. ( 7 кл.), Лиман С. ( 7 кл.).
 • Всеукраїнська українознавча гра «Соняшник» - були учасниками 14 учнів (3 них дипломанти І ступеня Кушнір С. (11клас)  та ІІІ  ступеня – Гринь М. (3 клас), Лоза В. (3 клас), Соколянська А. (4 клас), Лук’янова М. (5 клас).

 Але  необхідно відмітити зниження рівня активності участі учнів та викладачів у районних та міських етапах конкурсів, хоча результати вступної кампанії свідчать про високий рівень знань випускників обсягу програми рідної мови.

        ФІЗКУЛЬТУРНО - ОЗДОРОВЧА ТА СПОРТИВНО - МАСОВА РОБОТА

Одним із пріоритетних напрямків роботи навчального закладу є створення умов для збереження фізичного здоров'я учнів та вихованців, залучення їх до систематичних занять фізичною культурою та спортом.

Щорічно за підсумками медичного огляду, що проводиться на початку поточного навчального року, здійснюється розподіл учнів і вихованців  на медичні групи.

У 2018-2019 навчальному році  третім уроком фізичної культури було охоплено 276 учнів, що складає 97%. Упродовж навчального року було проведено:

- з 02 по 09 квітня 2019 року  Тиждень здоров’я - девіз тижня  «Здоров'я - це багатство, яке Господь нам дав,  І треба, щоб з дитинства  його ти цінував». В рамках тижня проведено: Флешмоб «Всі на зарядку», виховні години, вікторини, усні журнали «Здоров’я – найцінніший скарб», «Духовне здоров’я – важлива складова здоров’я моралі людини», «Чи знаєш ти правила здорового способу життя», «Рухова активність підлітка – запорука його здоров’я», конкурс плакатів «Молодь України за здоровий спосіб життя», гра – квест «Подорож стежинками здоров’я», інформаційна блискавка «Народ скаже, як зав’яже», Веселі старти для учнів 2-4 класів, «Ігри Патріотів» з вихованцями ДНЗ;

- участь у районному етапі змагань «Малюк-бол», «Волейбол», «Шкіряний м’яч»;

- участь у районних та міських етапах змагань з легкої атлетики, військово-спортивних дисциплін та інше.

      На базі закладу освіти  у 2018-2019 навчальному році працювали гуртки «Волейбол» та «Шахи», які відвідувало 35 учнів і вихованців. Важливим моментом цієї  роботи можна відмітити співпрацю з спортивним клубом «Тріумф» протягом останніх 8-ми років. Тернери цього навчального закладу допомогають учням та вихованцям розкрити свої обдарування у таких напрямках як «Черлідінг» та «Таеквандо».

Контроль за станом викладання фізичної культури здійснюється щорічно відповідно до плану роботи навчального закладу на поточний навчальний рік.

У навчальному закладі проводиться робота щодо залучення батьків до культурно-масової роботи. Протягом 2018-2019 навчального року батьки учнів брали участь у таких заходах, як: «Ігри Патріотів», «День здоров‘я», «Тато, мама, я – спортивна сім‘я», туристичні подорожі, екскурсії, загальношкільні та традиційні свята, тощо.

У навчальному закладі постійно здійснюються заходи щодо підтримки існуючої матеріально-спортивної бази у належному стані.

Але слід відзначити, що результативність  участі учнів у загальних спортивних заходах продовжує залишатись на невисокому рівні. Це свідчить про недостатню мотивацію учнів з боку викладачів фізичної культури. Необхідно вжити дієвих заходів для підвищення престижності учасників спортивних змагань, пропаганди рухової активності та здорового способу життя. Для цього необхідно скоригувати роботу у фізкультурно-оздоровчому напрямку на більш активне залучення батьківської громадськості до участі до спільних заходах, проведення традиційних спортивних свят на рівні загальних, запрошення до закладу земляків-спортсменів, підтримку учнів-спортсменів та підвищення якості  командної участі у змаганнях на етапах різного рівня. У дошкільному навчальному закладі необхідно зосередити увагу на контролі за якістю проведення занять з фізичної культури.

Крім того, необхідно розширювати та збільшувати матеріальну базу спортивного обладнання, а саме:

 • придбати м’ячі, гімнастичні палиці, маленькі мати для занять спортом;
 • виготовити додатково перешкоди (для виконання ходьби та бігу), дуги, зорові орієнтири та інше.

 

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ПРЕДМЕТА «ЗАХИСТ ВІТЧИЗНИ»

ТА ВІЙСЬКОВО - ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Викладання предмета ― «Захист Вітчизни» та військово-патріотичне виховання у навчальному закладі у 2018-2019 навчальному році були організовані відповідно до ст. 9 Закону України «Про військовий обовʼязок і військову службу», Указу Президента України від 25.10.2002 № 948/2002 «Про Концепцію допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді», Постанови Кабінету Міністрів України від 30.11.2000 № 1770 «Про затвердження положень про допризовну підготовку і підготовку призовників з військово-технічних спеціальностей», наказу Міністерства освіти і науки України від 27.12.2000 № 625 «Про оголошення постанови Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2000 року № 1770», Програми предмета ―Захист Вітчизни (Харків: «Ранок»-2010),

Предмет «Захист Вітчизни» у 2018-2019 навчальному році викладався у 11 класі за навчальною програмою ― «Захист Вітчизни», затвердженою наказом МОН України №1021 від 28.10.2010, та наказом МОН України №826 від 20.07.2015 року, відповідно до Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 27.08.2010 № 834 в обсязі 2 годин на тиждень (0,5 години – за рахунок варіативної складової).

Таким чином, предмет «Захист Вітчизни» по 2 години на тиждень вивчали учні 11 класу (9 юнаків, 6 дівчат)

Рівень опанування змістом предмета складає:

- високий рівень – 7 учнів (52%);

- достатній - 6 учнів (48 %);

У навчальному закладі були розроблені та реалізовані плани заходів до відзначення річниці Дня Перемоги, до Дня визволення Дніпра та України від фашистських загарбників:

 • конкурс малюнків на асфальті;
 • конкурс «Лист воїну»;
 • зустрічі з ветеранами Афганістану, АТО  та Другої світової війни;
 • змагання «А ну-мо, хлопці» тощо.

Також учні брали активну участь в урочистому покладанні квітів до  пам’ятника  Воїну-визволителю, в шкільній бібліотеці були організовані виставки літератури, проводилися акції відповідної спрямованості, тематичні екскурсії до історичного музею сміста, по місцях бойової слави, тематичні виставки тощо. 

 

РОБОТА З ПРОФІЛАКТИКИ ПРАВОПОРУШЕНЬ ТА ІНШИХ НЕГАТИВНИХ ПРОЯВІВ В УЧНІВСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Профілактична робота з попередження правопорушень, злочинності, безпритульності та бездоглядності проводиться відповідно до річного плану роботи навчального закладу, планів спільних дій  закладу освіти  із службою у справах дітей, сектором ювенальної превенції, патрульною поліцією.

      Усвідомлюючи  важливість  радикальних  змін  у всіх  сферах життя у нашому НВО діє  система  профілактичної роботи  по попередженню правопорушень серед школярів, створена рада профілактики правопорушень. Педагогічний колектив НВО  проводить певну роботу, спрямовану на виконання комплексної цільової програми боротьби зі злочинністю.

Головними завданнями роботи з цього питання є індивідуальна робота з дітьми, схильними до пропусків занять, правопорушень, до девіантної поведінки та соціально-психологічний супровід даних дітей громадським інспектором  Тесленко Л.В.

       Заступником директора з навчально-виховної роботи, класними керівниками проводиться індивідуальна робота з учнями, схильними до правопорушень, контролюється відвідування учнями уроків. Питання з профілактики    правопорушень аналізуються і заслуховуються на батьківських зборах,  методоб’єднаннях класних керівників. Закладом освіти  вживалися відповідні заходи  щодо виконання Комплексної програми профілактики правопорушень на 2018 – 2019 роки.

       Для  реалізації   даної програми по нашому НВО проведено два місячника правових знань.  У рамках місячників було сплановано і проведено цікаві та змістовні заходи:

 • з 13.11.2018 по 13.12.2018 пройшов місячник превентивного виховання «Твій вибір – твоя відповідальність»  та з з 04.03.2019 по 22.03.2019 року пройшов місячник    правового виховання  «Я маю право Згідно із планом проведення тематичного місячника класними керівниками були поновлені в класних куточках пам’ятки відповідної тематики, а саме: «Є права, а є обов’язки!», «Держава на захисті прав дитини», «Права дитини» тощо,  проведені   виховні години  спілкування: «Настрій і здоров’я» (1 клас, Гуляєва О.О.),  «Подорож у країну Прав дитини» (2 клас, Шамрай В.П.), конкурс малюнків «Я – людина і я маю право» (3 клас, Богданова Л.П.), «Твої права та обов’язки» (4-а клас, Оберняк Т.О.), «Права дітей» (5 клас, Бойко Н.В.),  «Здоровий спосіб життя» (6-б клас, Гречана Л.О.), тренінг «Права дитини», «Ми і закон» ( 7 клас, Понтенко Ю.І.) «За хмарою тютюнового диму», «Здорові діти – здорова нація. Ми – проти СНІДУ» (8 клас, Тесленко Л.В.), «Знаючи про права, пам’ятай про обов’язки» (11 клас,  Марченкова О.Ю.)

Протягом місячника класоводи та класні керівники провели інформаційні хвилинки, уроки здоров’я, бесіди  «Людина серед людей. Людські чесноти. Милосердя.»  «Формування культури мовлення»,  «Гідність як основа взаємодії»;   Уроки моралі та права:    «Український менталітет»,  «Шляхи подолання правового нігілізму серед молоді», «Паління і підлітки: правова основа»; «Стоп-насильство».

  Вчитель Марченкова О.Ю., яка викладає предмет «Основи здоров’я»,  провела захід для учнів 9-11 класів «Майбутнє – без СНІДу!». 

           У березні пройшли заходи: тренінг «Стоп булінг», «Підліткам про відповідальність за булінг»,  круглий стіл «Захист прав людини та протидія торговлі людьми»,  вікторина  «Мої права та обов’язки», конкурс малюнків «Права дитини».  Вчитель правознавства Тесленко Л.В. показала учням 8 та 9 класу документальний фільм «Покарання неповнолітніх» із подальшим обговоренням. 

Традиційно, бібліотекарями школи було організовано виставки тематичної літератури в приміщенні  бібліотеки: інформ-виставка «Головна книга нашої країни»,  інформ-поличка «Феміда застерігає» – з якими почергово були ознайомлені всі учні класів у формі міні-екскурсій.

Педагогом-організатором Понтенко Ю.І. у співпраці із учителем правознавства   Тесленко Л.В. було організовано та проведено акції «16 днів проти насилля!»,  «Школа без шкідливих звичок».

Протягом місячника  проведено аналіз відвідування учнями закладу освіти,  запізнень на уроки та дотримання внутрішньо шкільного режиму. Класними керівниками 1-11 класів проведено бесіди з дітьми та батьками щодо попередження дитячого травматизму.

Місячник поєднав у собі заходи до Дня толерантності, акції «16 днів проти насилля!» та Всеукраїнського тижня права. В рамках тижня права проведено заходи: Відкриття Тижня права, проведення кінолекторію з правового виховання молоді «Кожна дитина має право на щасливе дитинство» (1 - 4 кл.), заняття у групах середнього віку «Я маю право на життя та ім’я», старшого віку «Мої права та права моїх батьків», оформлено стенд  «Права дитини».

05.12.2018 року  вчитель історії та правознавства Тесленко Л.В. провела Антикорупційний урок  у 9 класі, 10.12.2018 року - правознавчий захід «Запитання від Феміди» в  11 класі.

Виховні заходи пройшли  організовано, злагоджено.

Протягом навчального року заклад освіти співпрацював з національною поліцією з реалізації програми «Шкільний поліцейський». За закладом закріплений поліцейський Мотренко Ганна Олександрівна, інспектор УПП в Дніпропетровській обл., лейтенант  поліції.

24.10.2018 проведено бесіди для учнів 2-5 класів на тему «10 головних правил безпеки».

26.11.2018 року -   бесіда для учнів 6-8 класів «Протидія булінгу в учнівському середовищі».

21.12.2018 року – бесіда для учнів 9-11 класів «Відповідальність підлітків за порушення закону», для 1 класу – «Дитина і незнайомець».

06.02.2019 року  - бесіда для учнів 2-4 класів «Дитина і незнайомець».

11.02.2019 року – бесіда для учнів 6-а класу «Протидія булінгу. Розв’язання конфліктів мирним шляхом», 7-а класу – «Розв’язання конфліктів мирним шляхом», 9-а класу – «Дії, коли тебе затримала поліція», зустріч з педагогічним колективом «Відповідальність за боулінг».

15.04.2019 року – бесіда для учнів 6-б «Дії, коли тебе затримала поліція», учнів 9, 11 класів «Протидія вживання наркотиків».

   З метою запобігання профілактики правопорушень діє Рада профілактики правопорушень: затверджено Положення про Раду, план роботи на 2018 – 2019 н. р. Засідання проводяться щомісячно та за потребою. У наявності протоколи засідань. Поновлено банк даних дітей, які схильні до прояву девіантної поведінки.

  Перебувають на внутрішкільному обліку станом на 01.06.2019

 

з/п

ПІБ учня

Дата народжен

ня

Школа,

клас

Де розглядалось питання

Причина постановки на облік

 

1

 Бушватюк  Руслана

Вікторівна

 

10.05.

2004

КЗО НВО №113 ДМР,

9-А

15.02.2018

Рада профілактики

Протокол №6

Не виконує норми навчальної та загальної дисципліни, встановлені Правилами для учнів школи, виявляє несумлінність, безвідповідальне ставлення до навчання, має схильність до пропусків уроків

2

Костоглодова

Валерія   Михайлівна

 

 

20.11.

2003

КЗО НВО №113 ДМР,

9-А

08.09.2016 - Рішення педради,

Рада профілактики

15.09.2016

Протокол №1

Не виконує норми навчальної та загальної дисципліни, встановлені Правилами для учнів школи, виявляє несумлінність, безвідповідальне ставлення до навчання

3

     Доронін

    Тимур 

  Валерійович

31.01.

2004

КЗО НВО №113 ДМР,

9-А

13.09.2018

Рішення педагогічної ради протокол №1

Неодноразове порушення Статуту школи, систематичне невиконання домашніх завдань, відмова від роботи та порушення дисципліни на уроках

4

Кузьменко Анастасія

Олексіївна

10.01.

2004

КЗО НВО №113 ДМР,

9-А

13.09.2018

Рішення педагогічної ради протокол №1

Неодноразове порушення Статуту школи, систематичне невиконання домашніх завдань, відмова від роботи та порушення дисципліни на уроках

 

           Такі діти постійно перебувають під контролем та увагою соціально - психологічної служби, адміністрації навчального закладу, класних керівників. З метою координації роботи з даною категорією учнів розроблено індивідуальні плани профілактичної роботи з учнями, картки індивідуальної роботи. З метою контролю щодо забезпечення права на освіту, усунення причин та умов, які впливають на дитячу злочинність та бездоглядність в навчальному закладі ведеться журнал щоденного обліку відвідування учнями навчального закладу на 2018-2019 н. р. З’ясовуються причини відсутності учнів у школі, адміністрацією та класними керівниками вживаються заходи щодо з’ясування причин невідвідування учнями навчального закладу. Основні причини невідвідування учнями навчального закладу – хвороба або за сімейними обставинами (довідки та заяви від батьків зберігаються у спеціальних папках). Учнів, які не відвідують навчальний заклад без поважних причин понад 10 днів немає.  Рейди «Урок» проводяться у складі учителів, представників адміністрації, під час яких виявляють учнів, які систематично запізнюються на уроки або відсутні 1-2 уроки без поважних причин. З цими учнями та їх батьками проводяться роз’яснювальні бесіди про неприпустимість безпричинних пропусків уроків. За період 2018-2019 н.р. виявлено учнів, які систематично запізнюються на перший урок: Пономаренко В. (8-А кл.), Постоленко С.(8-А кл.), Душко А.(9-А кл.), Бернадський Д.(7-А кл.), учні початкової школи, з перерв на уроки запізнюються учні 9-А класу – Костоглодова В, Бушватюк Р.,   Кузьменко А. З цими учнями проводиться індивідуальна робота.

 

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЗАХОДИ ПО ЗАПОБІГАННЮ УСИХ ВИДІВ ДИТЯЧОГО ТРАВМАТИЗМУ

Робота навчального закладу із запобігання дитячому травматизму упродовж 2018/2019 навчального року здійснювалась на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», постанови Кабінету Міністрів України від 22.03.2001 № 270 «Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру», наказів Міністерства освіти і науки України від 31.08.2001 № 616 «Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах» (зі змінами), в редакції, затвердженій наказом Міністерства освіти і науки України від 07.10.2013 № 1365 «Про внесення змін до Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах», від 01.08.2001 № 563 «Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти» (зі змінами), від 18.04.2006 № 304 «Про затвердження Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України» (зі змінами), відповідних наказів управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

З метою забезпечення реалізації державної політики щодо збереження життя та здоров‘я дітей по навчальному закладу 1 раз на квартал видавались накази з питань запобігання усім видам дитячого травматизму (за сезонами).

У 2018/2019 навчальному році питання збереження життя і здоров’я учнів та вихованців і запобігання випадкам дитячого травматизму розглядалося на засіданнях педагогічної ради (протоколи від 11.2018 № 3, від 01.2019 № 2, від 31.05.2019 № 7), нарадах при директорові, заступникові директора, засіданнях шкільних методичних об’єднань класних керівників та вихователів, батьківських зборах тощо.

У навчальному закладі наявна система профілактичної роботи з цих питань, яка  включає в себе комплекси занять за розділами, які учні вивчають на уроках «Основи здоров'я» та на годинах спілкування. Упродовж навчального року проводились Дні та Тижні безпеки, лекції, турніри та інші заходи з питань запобігання різних видів дитячого травматизму згідно з планами виховної роботи. На сайті наявна сторінка «Запобігання дитячому травматизму», на якій розміщено інформацію про правила безпечної поведінки. В класних та групових кімнатах оформлені стенди з попередження дитячого травматизму. В кожній будівлі на поверхах та у кожному приміщенні розташовані плани евакуації на випадок пожежі або інших стихійних лих. Стан роботи з охорони праці,  безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії під час навчально–виховного процесу  у 2018-2019 навчальному році знаходився під щоденним контролем адміністрації навчального закладу.

У класних журналах 1-11-х класів були відведені окремі сторінки для бесід з правил дорожнього руху, правил протипожежної безпеки, з профілактики отруєння, правила безпеки при користуванні газом, правила безпеки з користування електроприладами, правила безпеки з вибухонебезпечними предметами, правила безпеки на воді та інші виховні заходи з попередження усіх видів дитячого травматизму.

Вчителями  та  вихователями  проводилися  інструктажі з безпеки  життєдіяльності, що зафіксовано в окремих журналах  на уроках фізичної культури, трудового навчання, фізики, хімії, інформатики, біології, під час прогулянок, екскурсій, масових заходів; інструктажі з попередження усіх видів дитячого травматизму перед виходом на осінні, зимові та літні канікули, бесіди були записані в щоденники.

Упродовж 2018-2019 навчального року було оформлено 1 (один ) акт про нещасний випадок, що стався під час освітнього процесу (вересень 2018 р, Фролов М ). У дошкільному навчальному закладі нещасних випадків не зафіксовано.

У 2019-2020 навчальному році педагогічному колективу необхідно продовжити систематичну роз’яснювальну роботу з питань попередження дитячого травматизму та контроль за поведінкою учнів на перервах, в кабінетах, вихованців на прогулянках та під час екскурсій.

ОХОРОНА ЗДОРОВʼЯ

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 05.09.2015 року № 568 «Про внесення змін до пункту 4 Порядку здійснення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів», у 2017/2018 навчальному році проводилися поглиблені профілактичні медичні огляди учнів 9-го класу та дітей 5-річного віку.

Медичне обслуговування учнів у навчальному закладі здійснювалось медичними працівниками  амбулаторії № 9 КЗ ЦМСД № 10 сімейної медицини. Учні  проходили медичний огляд на базі навчального закладу. До складу медичної бригади входили педіатр, невролог, отоларинголог, офтальмолог, хірург-ортопед, енлокринолог. За результатами медичних оглядів робились відповідні записи до медичних карток учнів та за необхідністю вносились зміни до листків здоров‘я та наказу про розподіл учнів на групи для занять фізичною культурою.

Поглибленому профілактичному медичному огляду у 2017/2018 навчальному році підлягало 72 дитини навчального закладу, протягом року було оглянуто 73 дитини, що складає 100%. За результатами поглиблених медичних оглядів встановлено, що серед оглянутих 32 учні (44%) практично здорові; 41 учень (56%) - це діти, які перебувають на диспансерному обліку. Це свідчить про необхідність підвищення профілактичної роботи медичними працівниками.

Під час проведення поглиблених медичних оглядів учнів у 2016/2017 навчальному році лікарями виявлено, що:

Хвороби зору – 3 – 4%

Хвороби серця та кровообігу – 11– 15%

Хвороби нервової системи – 7 – 9%

Хвороби кістково-м'язової системи – 6 – 8%

Хвороби органів травлення – 8 – 11%

Хвороби ендокринної системи – 9  – 12%

Хвороби органів дихання -  12– 16%.

В навчальному закладі здійснюється контроль за дотриманням правил особистої гігієни дітьми і персоналом .

     Адміністрація та працівники НВО забезпечують безпечні та нешкідливі умови навчання, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров'я, формують гігієнічні вміння та навички здорового способу життя учнів та вихованців.

     У навчальному закладі проводиться організаційна та практична робота щодо виконання вимог санітарного законодавства:

 • проведено маркування та розподіл існуючих меблів згідно росту дітей; використовуються кольорові вертикальні позначки для визначення учням  та вихованцям необхідного розміру меблів згідно вимог р.8 ДСанПіН 5.5.2.008-01, «Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу»; відстань від дошки до перших парт – 2,6 м, між рядами двомісних столів – 0,7 м, від зовнішньої і внутрішньої стіни до столів – 0,5м;
 • забезпечено освітленість приміщень відповідно гігієнічним нормативам: природне – падає на робочі місця зліва, штучне - забезпечується за допомогою енергоекономічних ламп, які розміщені в 3 ряди паралельно до лінії вікон, а в початкових класах додатково над дошкою;
 • відстані від стін та між рядами парт та столів відповідають ДСанПіН 5.5.2.008-01;
 • обов’язковим є дотримання повітряно-теплового режиму;
 • старі дерев’яні вікна у класних та групових кімнатах замінено на металопластикові, що сприяє підтриманню відповідного температурного режиму;
 • не допускається перебування у групах та класах хворих дітей;
 • забезпечується дотримання дітьми та персоналом правил особистої гігієни;
 • вживаються заходи щодо забезпечення дітей гарячим харчуванням, забезпечується виконання норм харчування;
 • проводиться щоденне вологе прибирання приміщень з використанням миючих та дезінфекційних засобів;
 • у кожній віковій групі проводиться кварцювання групових приміщень відповідно до затвердженого графіку;
 • приміщення та території використовуються тільки за призначенням;
 • контролюється щоденне прибирання територій навчального закладу, зволоження ігрових майданчиків у ДНЗ;
 • організована робота щодо профілактики різних видів захворювань, профілактичних оглядів на педикульоз, коросту та гельмінтози;
 • забезпечується проведення ранкового фільтру у групах ДНЗ.

    Адміністрація навчального закладу забезпечує здійснення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів, відповідно до положень спільного наказу Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 20.07.2009 № 518/674, «Про забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах».

         Основними формами медико-педагогічного контролю є:<>·······          За результатами медико-педагогічного спостереження у разі необхідності проводиться корекція планування процесу фізичного виховання та дозування фізичних навантажень учнів і вихованців.

 

ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ І ОХОРОНА ПРАЦІ

Головні завдання підготовки у сфері цивільного захисту навчального закладу у 2018-2019 навчальному році в основному виконані. У навчальному  закладі були затверджені плани основних заходів підготовки цивільного захисту на 2018-2019 роки, уточнені Плани дій структурних підрозділів у режимах повсякденної діяльності, підвищеної готовності, надзвичайної ситуації, надзвичайного стану. Основні зусилля у розв‘язанні питань ЦЗ спрямовувалися на організацію навчання учнів, вихованців та постійного складу навчального закладу згідно з чинними програмами ЦЗ, навчання їх правилам поведінки та основним способам захисту від наслідків надзвичайних ситуацій, прийомам надання першої допомоги тощо. Підготовка з цивільного захисту учнів  проводилася під час вивчення курсу «Основи здоров‘я» у 1-10-х класах.

Перевірка і закріплення вихованцями, учнями та педагогічним колективом навчального закладу теоретичних знань з ЦЗ, практичних навичок під час дій у екстремальних умовах здійснювалася під час проведення у  навчальному закладі Тижнів безпеки (листопад, квітень), Дня цивільного захисту та об’єктового тренування. Один раз на три місяці проводився оглядовий контроль обладнання і приміщень щодо дотриманням вимог з охорони праці та безпеки життєдіяльності. У квітні місяці проведено щорічну перевірку знань з питань охорони праці серед працівників навчальних закладів. Результати перевірки показали:

 • пожежна безпека – високий рівень;
 • санітарно-гігієнічні вимоги – середній рівень;
 • електробезпека – високий рівень;
 • безпека життєдіяльності учнів та вихованців – достатній рівень;
 • особиста безпека та охорона праці – достатній рівень;
 • знання з нормативних актів та документів – середній рівень.

Дані результатів перевірки підтверджують необхідність ознайомлення працівників з новими матеріалами законодавчої бази та змінами до них. Тому у наступному навчальному році цьому розділу програми навчання буде приділено більше уваги, а саме розроблено додаткові години вивчення нормативних документів.

 

ХАРЧУВАННЯ УЧНІВ

Важливим напрямком діяльності з охорони здоров’я дітей була робота з організації їхнього харчування.

Харчування учнів у КЗО НВО № 113 ДМР здійснювало ТОВ «Контракт Продрезерв 5». Учні 2-4 класів харчувалися, на виконання вимог Закону України «Про охорону дитинства» 100% безкоштовно – за рахунок міського бюджету, 5-11 класів – за кошти батьків,  у дошкільному навчальному закладі триразове харчування дошкільнят здійснювалось за рахунок міського бюджету на 40% вартості.

Протягом 2018-2019 навчального року у навчальному закладі вжито всіх необхідних заходів щодо створення умов для організації харчування учнів. Повноцінне, безпечне та якісне харчування учнів і вихованців здійснено завдяки:

 • замовленню безпечних  якісних продуктів харчування та продовольчої сировини в необхідній кількості;
 • додержанню умов і термінів зберігання продуктів харчування;
 • застосуванню сучасних технологій виготовлення страв;
 • дотриманню правил особистої гігієни працівників харчового блоку;
 • виконанню норм харчування тощо.

    Працівникам харчоблоку та особам, які  відповідають за доставку продуктів харчування, було заборонено замовляти, при­ймати та використовувати м'ясо та яйця водоплавної птиці, м'ясо, яке не пройшло вете­ринарний контроль, м'ясні обрізки, субпродукти, а також свинину жир­ну, річкову та копчену рибу, гри­би, соуси, перець, майонез, вироби у фритюрі, у тому числі чіпси, ви­роби швидкого приготування, газовані напої, квас, натуральну каву, кремові вироби, вершково-рослинні масла з додаванням будь-якої іншої сировини. Було заборонено використовувати продукти, що містять синтетичні барвники, ароматизатори, підсилювачі смаку, консерванти. Розроблено та затверджено режим та графік харчування дітей у шкільній їдальні і у дошкільному навчальному закладі. Згідно із санітарно-гігієнічними вимогами у навчальному закладі у 2018-2019 н.р. дотримувалися всіх умов доставки, зберігання та приготування продуктів харчування.

Якість продукції харчування перевірялась за спеціальними журналами:

 • Журнал бракеражу сирої продукції, у якому фіксують дату, час доставки, кількість продукції, терміни реалізації продукції згідно з сертифікатом якості та меню;
 • Журнал бракеражу готової продукції, у якому фіксують дату виготовлення готової продукції, фактичний вихід, меню, відмітку якості;
 • Журнал здоров’я, у якому фіксують загальний стан здоров’я кухарів;
 • Журнал контролю температури холодильників.

Детальний опис закладання продуктів згідно з технологією перевіряли за технологічною карткою.

У закладі освіти здійснювався постійний контроль за якістю гарячих сніданків. Так, у 2018-2019 н.р. якісними гарячими сніданками забезпечувалися учні всіх категорій.

Безоплатним  харчуванням у навчальному закладі забезпечені учні 2-4 класів  (89 учнів), учні 1-х класів знаходяться в приміщенні ЗДО, відповідно отримували триразове харчування за умов іншої оплати, а також учні і вихованці таких пільгових категорій:

        - учні, позбавлені батьківського піклування  - ЗЗСО – 21 учнів;

        - малозабезпечені – ЗЗСО – 3 учнів , ЗДО – 2 вихованця;

        - багатодітні  - ЗЗСО -13 учнів  (100%) , ДЗО – 10 вихованців (50%).

Харчувалися за кошти батьків: учні 5-11  класів (168 учнів) та вихованці ЗДО (102 дитини).

Безкоштовне харчування учнів та вихованців здійснювало­ся тільки в робочі дні. У разі відсутності учнів під час навчання компенсація не проводилася.

Постійно опрацьовувалась та надавалась інформація щодо кількості дітей, які одер­жують харчування. Регулярно здійснювалося складання щоденного меню силами відповідального за харчування на підставі примірного двотижневого меню-розкладки та затвер­джувалося директором закладу. Проводилася роз’яснювальна ро­бота серед батьків щодо організації хар­чування в сім’ї ді­тей різного віку. Проінформовано всіх батьків про правила одержання безкоштовного харчування та вимоги до оформлення документів. Крім того, вся інформація про необхідні пакети документів для отримання пільгового харчування, розташована на сайті навчального закладу. Створено з представниками батьківської громадськості  гру­пу контролю за якістю харчування дітей.

    Учнів та вихованців закладу забезпечено питною водою гарантованої якості. У класах використовується альтернативна вода, на харчоблоці ЗДО  встановлено систему доочистки води. У випадку недостатньої кількості альтернативної води, учні і вихованці забезпечуються достатньою кількістю охолодженої кип’яченої води.

 

РОБОТА ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ОЗДОРОВЛЕННЯ УЧНІВ ТА ВИХОВАНЦІВ

 

На виконання Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», наказу Міністерства освіти і науки України від 07.02.2014 № 121 «Про забезпечення права дітей на оздоровлення та відпочинок в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, підпорядкованих органам управління освітою», навчальним закладом упродовж 2018-2019 навчального  року проведена робота щодо організації літнього відпочинку і оздоровлення дітей, вжито відповідних заходів щодо створення умов для повноцінного організованого відпочинку та зайнятості дітей.

 По закладу було видано наказ та затверджено план роботи на літній оздоровчий період.    Влітку 2019 року на базі навчального  закладу працював табір відпочинку з денним перебуванням  «Веселинка»,  в якому  було оздоровлено 45 учнів, з них 3 дітей пільгового контингенту (1- дитина – з багатодітної родини- Сядро З., 1– дитина з особливими потребами – Сова Л., 1 дитина батько, якої є учасником АТО -  Довгаль М.); 10 - талановиті та обдаровані діти. Протягом  зміни  працювало 2  загони. Тривалість зміни становила 15 днів. Режим роботи табору відпочинку становив  9 годин у день.

   Робота закладу була спрямована на забезпечення змістовного дозвілля дітей та збереження їхнього здоров’я, створення необхідних умов для безпечного перебування дітей.  

    Кожний день був присвячений різній тематиці: День дитинства, День здоров’я,  День туриста, День квітів та ін. Дітям були до вподоби ранкова зарядка, ігри на свіжому повітрі, різноманітні конкурси та вікторини, караоке-співи, перегляд і обговорення відеофільмів та презентацій, походи до Будинку дитячої творчості, кінотеатру, Ігро-Ленду.  У захваті були «жителі табору» від екскурсій у Парк Дружби та страв, які їм готували майстрині на чолі з шеф-кухарем Костирею В.В.

   Щоденно на сайті навчального закладу розміщувалась інформація про кожен день відпочинку у таборі та фотозвіти про проведені заходи.

             У дошкільному навчальному закладі літнє оздоровлення розпочалося цікавим «Казковим квестом». На весь літній період були заплановані тематичні тижні: «Тиждень мудрої казки», «Тиждень творчості», «Тиждень соціалізації», «Тиждень здоров’я» та інші. Багато цікавих зустрічей з театральними колективами «Золотий апельсин», «Дін - Дон», «Клоун Гена та компанія» додали емоційного забарвлення літнім дням вихованців. Разом з тим, діти «працювали у Літній академії магічних наук» - проводили дослідницьку діяльність, знайомились із властивостями піску, води, сонця та ін. Щоденно з вихованцями проводились загартовуючи заходи: гімнастика пробудження, «Стежина здоров’я», обливання та обтирання водою, сонячні і повітряні ванни. Пришкільний оздоровчий табір відпочинку з денним перебуванням «Веселинка» розпочав свою роботу 03.06.2019 року.   Табір працював в одну зміну з  триразовим харчуванням протягом 15 днів. В  таборі відпочивало 45 дітей. Начальником табору призначена Шамрай Валентина Петрівна,  вчитель початкової школи та  Оберняк Тетяна Олексіївна- старший вихователь. Вихователями працювали вчителі початкової та старшої школи. Вчитель фізкультури - Масляж Олександр  Андрійович. Керівником гуртка з інформатики «Веселі тинейджери»  був призначений Шевченко Андрій Олександрович. Щодня працювала бібліотекар - Шукало Ольга Станіславівна.

Уся виховна робота табору була спрямована на те, щоб допомогти дітям розкрити свої творчі здібності, порозумітися між собою, пізнати один одного  краще. Свою роботу колектив табору спрямовував на оздоровлення дітей, як фізичне, так і моральне. Кожна дитина – це скринька з фантазією, талантом, упевненістю в собі, її просто потрібно вчасно відкрити. Пріоритетними напрямками роботи табору були: оздоровлення, загартування, виховання та  розвиток дітей. Цьому сприяли:

– ефективне використання природних ресурсів (сонячні та повітряні ванни,  фізичні вправи на свіжому повітрі);

– збалансоване харчування (наявність у раціоні свіжих овочів, фруктів та соків);

– чітке дотримання санітарно-гігієнічних норм відпочинку дітей, формування навичок особистої гігієни;

– належна організація фізкультурно-оздоровчої роботи (спортивні змагання, рухливі ігри, походи, формування навичок безпечної поведінки);

– дотримання режиму дня;

– різноманітні виховні заходи.

Творчий колектив вихователів: Понтенко Ю.І., Лисенко Н.А., Гречана Л.О., Шевякова В.І., Краснова Л.Я., Ємець О.В., Логвінова О.М., Давиденко Т.А., Масляж О.А.  працював заздалегідь складеним  планом роботи табору, в якому кожен день мав тематичну назву, що дало змогу ефективно спланувати виховну роботу за напрямками діяльності:

 

Фізичний розвиток: зарядка, змагання, пішохідні екскурсії, рухливі ігри.

– Пізнавальний розвиток: відкриття розмаїття і краси оточуючого світу, вчитися бути відповідальним.

– Естетичний розвиток: через музику, книгу, живопис, зустріч з прекрасним.

Творчий розвиток: участь дітей  у змаганнях, конкурсах, запланованих заходах.

Кібернетичний розвиток: пізнання технології програмованого навчання.

  – Екологічний розвиток: дбайливе ставлення до природи та  піклування про неї.

  – Психологічний розвиток: процес засвоєння дітьми знань, умінь, навичок та інших важливих  складових соціального досвіду, що зумовлюють формування особистості

  – Національно – патріотичний: це сфера життя дитини, яка проникає в усе, що пізнає , що робить, до чого прагне, що любить і ненавидить дитина, яка формується; це любов до Вітчизни, краси і величі.

Всі дні в таборі були насичені, вихователі провели  на високому рівні всі виховні заходи.

 

 

ВИКОНАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДІТЕЙ ПІЛЬГОВИХ КАТЕГОРІЙ

 

    Конвенція про права дитини, яка набула чинності в Україні, дитиною вважає кожну людську істоту до досягнення нею 18-річного віку (т.1). В усіх діях щодо дітей, незалежно від того, здійснюються вони державними чи приватними установами, що займаються питанням соціального забезпечення, судами, першочергова увага приділяється якнайкращому забезпеченню інтересів дитини, особливо дітям пільгових категорій.

  Відповідно до соціального паспорту станом на 01.06.2019 р. в закладі освіти  навчалися та виховувалися:

 

Категорії

ЗЗСО

ЗДО

всього

Категорії

ЗЗСО

ЗДО

всього

діти-сироти  та діти, позбавлені батьківського піклування

21

0

21

діти з малозабезпечених сімей

4

2

6

діти-інваліди

2

1

3

діти з багатодітних сімей

13

10

23

діти учасників АТО

7

1

8

 

В НВО  створено банк даних дітей пільгових категорій в електронному та паперовому вигляді. Крім того, кожній дитині пільгового контингенту створено «Соціальний паспорт» - папку, в якій зберігається пакет документів на неї:

 • копія свідоцтва  про народження;
 • документи, що засвідчують відсутність батьків;
 • рішення органів опіки та піклування або суду про призначення опіки;
 • ксерокопія Єдиного квитка;
 • реєстраційна картка відповідно до зразка;
 • акти обстеження житлово – побутових  умов проживання дітей. (В актах  детально відображено умови проживання  дитини – чи забезпечена вона сезонним одягом, продуктами харчування, чи створено умови для підготовки уроків, санітарний стан приміщення, чи потребує допомоги, які у неї стосунки з батьками, чи трапляються випадки насильства від батьків чи осіб, які їх заміняють щодо дитини). Усі акти затверджено директором НВО.

Діти пільгових категорій  стовідсотково залучені до роботи в гуртках.

Кожного тижня класні керівники проводять години спілкування та групові справи, де в першу чергу звертають увагу на дітей, які потребують особливої уваги. Організація роботи з дітьми, які потребують особливої уваги, є дуже важливою складовою навчально-виховного процесу, тому саме питання соціально-педагогічної допомоги учням і сім’ям потребує значної уваги адміністрації, практичного психолога, всього педагогічного колективу.

  У НВО систематизована робота з соціального захисту неповнолітніх. Протягом навчального року педагогами   двічі було проведено обстеження житлово–побутових та матеріальних умов життя дітей-сиріт і дітей, що залишилися без батьківського піклування, у вересні  та березні, складено акти обстеження.

  Усі діти, позбавлені батьківського піклування були забезпечені безкоштовним гарячим харчуванням .

  У вересні місяці бібліотекарем були видані усі підручники дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування. Учні пільгового контингенту відвіду­вали гуртки на базі школи, учні молодших класів — групу продовженого дня, з кожним учнем проводив роботу шкільний психолог за індивідуальним планом.

Двічі за рік заступником директора з НВР була проведена ревізія єдиних квитків, яка виявила, що всі діти – сироти та діти, позбавлені батьківського піклування забезпечені єдиними квитками.

           На протязі навчального року постійно проводилися зустрічі з опікунами, відвідували їх вдома з метою контролю виконання їх обов’язків, проводилися індивідуальні консультації. Усі опікуни були ознайомлені з їх обов’язками згідно «Правил опіки і піклування», затверджених 26.05.1999р. №34/166/88, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України від 17.06.1999р.

            Влітку, дітям пільгових категорій було заплановано оздоровлення в літніх оздоровчих таборах.

             У 2019–2020  навчальному році необхідно продовжувати систематично тримати під постійним контролем питання «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків» на МО класних керівників, на педагогічних радах. Необхідно звернути більше уваги на спілкування з опікунами, дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування.

 

 

 

 

СПІВПРАЦЯ З БАТЬКАМИ

 

Одним із пріоритетних завдань сьогодення залишається робота з  батьками як основна складова у виховному процесі. Як показує життя, сучасна сім’я дуже часто не в змозі справитися самостійно з покладеними на неї виховними завданнями. На допомогу їй повинні прийти інші соціальні інститути, насамперед школа. Тому значну роль у вихованні дітей мають спільні дії навчального закладу й сім’ї, ефективність яких залежить від особливостей організації роботи з батьками в сучасній школі.

    Концепція сімейного виховання дітей і молоді в системі освіти України «Щаслива родина» на 2012 – 2021 роки, що стала потребою часу є систематична й послідовна освіта батьківської громадськості, оскільки члени сім’ї є першими вихователями дитини. Тому в навчально-виховному процесі необхідно враховувати, що вплив сім’ї на підростаючу особистість залежить від багатьох факторів, побутових умов; морально-психологічного клімату; соціальної орієнтації; загальної культури; єдності сімейних інтересів.   Цілеспрямовану роботу варто проводити у двох  напрямах:

 • педагогічна просвіта батьків із використанням сучасних форм і методів роботи;
 •  активне залучення до виховної роботи з дітьми в рамках групи, класу, садочка, школи.       

   Організацію роботи з батьками учнів і  вихованців закладу освіти  здійснюємо  за такими основними напрямами:

 • вивчення сімей;
 • залучення батьків у навчально-виховний процес;
 • формування педагогічної культури сучасної сім’ї;
 • корекція виховної діяльності родин, які потребують особливої педагогічної уваги.

     У 2018-2019 н.р. продовжує роботу батьківський  всеобуч «Родинна просвіта». Протягом року розглянуто ряд актуальних питань.

      Педагогічний колектив провів 18 жовтня 2018 року батьківський всеобуч по роз’ясненню законів та нормативних актів, які зобов’язують батьків нести адміністративну та кримінальну відповідальність за ухилення від навчання та виховання їх неповнолітніх дітей. Розглянули питання виховання здорового способу життя в сім’ї.

        Проведено батьківський всеобуч 21 березня  2019 року, на якому  батьки переглянули презентацію «Відповідальність за  булінг».

    Домінуючим лідером серед перевірених часом форм роботи були і є батьківські збори та діяльність батьківського комітету. Саме тут виносяться на обговорення загальні проблеми закладу  та батьківських колективів. Це перша сходинка в освітньому процесі, де формуються партнерські засади на майбутнє. Класні керівники, класоводи та вихователі провели ряд батьківських зборів та засідань батьківських комітетів, на яких обговорювалися актуальні проблеми навчальної діяльності  та виховання дітей.

 

РОЛЬ ШКІЛЬНОЇ  В ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО - ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 

           У    2018/2019    навчальному     році    робота    шкільної      бібліотеки була організована відповідно до    нормативно-правових    документів:   Конституції   України,   Закон України  «Про  бібліотеку  і бібліотечну справу», Закону України  «Про  загальну  середню освіту», Положення «Про шкільну бібліотеку», плану роботи бібліотеки.

Упродовж навчального року бібліотекарі Краснова Л.Я. та Шукало О.С. постійно розширювали бібліотечно-інформаційні послуги на основі вдосконалення традиційних і засвоєння нових бібліотечних форм і методів роботи.

Кількість читачів у бібліотеці становить  290  учнів та  20  працівників.

Кількість      бібліотечного     фонду     становить:    

 • підручників – 2013 примірників;
 • художньої літератури – 2252 примірника;
 • періодичних видань -     примірників.

Упродовж навчального року були проведені цікаві та змістовні заходи:

 • бесіди з учнями 2-9-х класів щодо правил користування бібліотекою, виявлення їхніх інтересів та інформаційних потреб;
 • рейд-огляд «Збережи підручник для молодшого учня» та підбито його підсумки.
 • оголошено учнів, що найкраще зберігають підручники учні початкових класів;
 • тематичні виставки літератури, огляди періодичних видань, нових надходжень;
 • бібліотечні уроки та посвята в читачі учнів початкових класів;
 • Тиждень дитячої книги; оформлено тематичні полиці: «Україна – єдина країна», «Заглянемо у сиву давнину»,  «Слава слов’янскому слову», «Дивовижна Україна», «Пам’ятаємо. Перемагаємо», «Мова рідна – рідне слово», «Думи мої, думи…»;
 • поповнення тематичних папок: «Відомі українці», «Свята та традиції українського народу», «Мій біль – Чорнобиль».

Шкільна бібліотека є структурним підрозділом школи, який здійснює бібліотечно-інформаційне, культурно-просвітницьке забезпечення навчально-виховного процесу. Свою роботу вона організовує спільно з педагогічним колективом відповідно до планів роботи і регламентуючої документації.

У  2018-2019 навчальному році робота бібліотеки школи КЗО НВО  №113  була побудована згідно  Закону України «Про бібліотечну справу» від 27.01.1995 №32/95 ВР, наказу МОН України від 14.05.1999 р. № 139 «Про затвердження Положення про бібліотеки ЗНЗ», постанов Кабінету Міністрів України, відповідних наказів  управління освіти і науки.

         Робота бібліотеки ведеться згідно річного плану. Вона спрямована на національне, громадське, трудове, естетичне виховання; виховання культури читання учнів, поповнення і збереження книжкових фондів; керівництво позакласним читанням. Робота бібліотеки школи КЗО НВО №113 у  2018-2019  навчальному році спиралася на вирішення завдань по  інформаційному забезпеченню навчально-виховного процесу та здійснювала інформаційно-бібліографічний супровід упровадження Державних стандартів освіти.

Бібліотекарі  Краснова Л.Я. та Шукало О.С.  на протязі року:

 • здійснювала системну, цілеспрямовану допомогу школярам в успішному засвоєнню навчальних програм, розвитку їх творчого мислення, пізнавальних інтересів і здібностей з використанням бібліотечного ресурсу;
 • надавала інформаційну підтримку педагогічним працівникам у підвищенні методичної культури та педагогічної майстерності, допомогу в діяльності вчителів й учнів в освітніх проектах;
 • формувала в учнів навички незалежного користувача бібліотеки, навчали користуватися книгою й іншими носіями інформації, пошуку, відбору й критичній оцінці інформації;
 • удосконалювала традиційні  й освоєнні  нові  бібліотечні технології. Забезпечували  можливості найбільш повного й швидкого доступу до документів. Надавали  методичні  консультаційні допомоги педагогам, батькам, що вчаться в одержанні інформації.
 • Використовували різні форми проведення масових заходів.

Саме тому бібліотека школи  стала  інформаційним центром як для учнів, так і для вчителів,  одним із важливих напрямків роботи якого є формування інформаційної культури читачів з використанням різних джерел інформації.

             Шкільна бібліотека має абонемент, читацький зал  . Приміщення бібліотеки естетично оформлено. Для шкільних підручників  бібліотека має ізольоване приміщення.

       Протягом 2018-2019 навчального року бібліотекар школи продовжувала формування бібліотечного фонду, який відповідав би за змістом освітнім, виховним та інформаційним потребам, а також забезпечував  бібліотечне обслуговування учнів та вчителі.

Основні показники роботи шкільної бібліотеки:

Були визначені конкретні форми інформування кожної категорії читачів з урахуванням їхніх потреб.

Продовжувалося формування довідково-інформаційного фонду, були проведені «День нової книги», «День бібліографії», «Незаслужено забута книга», «Книги ювіляри 2018-2019 року», у яких з зацікавленістю прийняли участь учні, батьки.

        Певна робота проводилася бібліотекарем  щодо популяризації літератури та медіа ресурсів, з цією метою були сформовані тематичні викладки книжного фонду, такі як: «Моя Країна – Україна», «Рідна Черкащина», «Правовий навігатор», «Мої перші книжки», «Великі українці», «Подвиг немає забуття», «Герої не вмирають» тощо. Протягом поточного навчального року бібліотекар школи постійно розширювали бібліотечно-інформаційні послуги на основі вдосконалення традиційних і засвоєння нових бібліотечних форм і методів роботи, уведення в роботу новітніх технологій (комп’ютерні презентації, слайд-шоу, квести, спільні проекти тощо). Щомісяця  оформлялася  експрес-інформація «Бібліотека інформує», підготовлені виставки до Дня фізичної культури «Українські олімпійці», До «Міжнародного дня миру», до тематичних тижнів у школі та інші. Усього було протягом навчального року оформлено 35 яскравих книжково-ілюстративних виставок та викладок.

Бібліотека готувала різноманітні бібліографічні довідки, вела їх облік. Багато довідок носили фактичний та тематичний характер, наприклад: «Сучасний стан екології та екологічної катастрофи», «Пам’ятати довічно», «Всесвітній день інформації», «Чорнобильська трагедія», до Міжнародного дня миру, партизанської слави, сім’ї, матері та інші.

Діяльність шкільної бібліотеки у 2018-2019 навчальному році була спрямована на виховання в учнів інформаційної культури, любові до книги, культури читання, вміння користуватись бібліотекою, а також на забезпечення різноманітного змісту навчального процесу, всебічне сприяння підвищенню методичної майстерності вчителів шляхом популяризації педагогічної літератури та інформації про неї.

Особлива увага приділялася широкій популяризації української літератури, літератури з питань освіти, історії і культури українського народу та поваги до рідної мови, національно-культурних і духовних надбань нашого народу.

Отримуючи нову літературу, бібліотекарі Краснова Л.Я. та Шукало О.С.  готували викладки отриманої літератури, інформаційних бюлетень, організовували відкриті перегляди літератури та періодики «Зупинись на хвилинку – подивись на новинки».

На бібліотечно-бібліографічних уроках діти вчились користуватися книгою і опановували навички спілкування. Проводились бесіди з таких тем: «Виникнення писемності та книгодрукування», «Гігієна читання», «Моя книга – моє обличчя», слід зазначити, що бібліотекарем на протязі року були створені презентації «Ви прийшли в бібліотеку», «Структура книги», «Як користуватися довідником» та інші, всього підготовлено більше 20 яскравих презентацій, які використовувалися на бібліотечних уроках.

До святкових дат та урочистих подій були організовані протягом навчального року виставки, наприклад: «Україна – це наша родина», «Книга, обпалена війною», «Герої не вмирають» тощо. Один раз на місяць у читальному залі бібліотеки проводились інформаційні дні. Цього дня діяли книжкові виставки, були розкладені добірки статей, журналів, газет, а також усе нове і цікаве, що надійшло до бібліотеки школи за місяць, випускався інформаційний бюлетень «Радимо прочитати», «Прочитав сам – зацікав товариша».

Інформаційна робота серед педагогічного колективу та колег бібліотекар включала також виступи на педрадах та методичних об’єднаннях з інформаційними оглядами.

Є багато форм і методів виховання культурної людини, прищеплення любові до книги і одним із них – прищеплення школярам навичок бібліотечно-бібліографічної грамотності. У популяризації основ бібліотечно-бібліографічних знань використовувалися найрізноманітніші методи: бесіди, лекції, практичні заняття, повідомлення учнів, різні види змагань, конкурсів.

Особливо складно прищеплювати школярам навички користування довідковою літературою. Тому вчителі – предметними активно сприяли формуванню цих навичок: завдання з будь-якого предмета подавались так, що учні були змушені звертатися до словників і довідників, особливо вчителі географії, біології,  екології, англійської та української мови. Пробудженню інтересу до довідкової та науково-популярної літератури сприяло використання таких форм позакласної роботи, як олімпіади, тематичні уроки та свята, участь у різноманітних конкурсах.

     Слід зазначити активну участь бібліотеки у проведенні Місячника шкільної бібліотеки та місячника книги, який проходив під гаслом: «Шкільна бібліотека - за здоровий спосіб життя». Особливу увагу в ході проведення місячників приділялася видовищній інформації, що спонукає звертатися до книг, що пробуджує інтерес до читання. Конкурс малюнків  «Я обираю здоров’я», Урок – екскурсія до шкільної бібліотеки «Рада знайомству, мій юний читачу». Книжкові виставки:підготовка циклу тематичних виставок, присвячених профілактиці наркоманії, алкоголізму, тютюнопалінню, зокрема: «Шкідливі звички: міраж і дійсність». Конкурс учнівських творів «Перемоги українських спортсменів», «Спорт – запорука здоров’ю». Конкурс-вікторина «Що я знаю про здоровий спосіб життя». Презентації книжок, журналів, інформаційних сайтів, що популяризують здоровий спосіб життя, автобіографій відомих особистостей, які, незважаючи на інвалідність, домоглися визнання в суспільстві. Інформаційний брифінг «У гармонії з собою і світом». Проведення виховних годин  «Здоров’я сьогодні і на все життя». Оформлення тематичних полиць: «Здоровий спосіб життя – хворобам нема вороття». Гра-подорож, книжкова виставка до дня українського козацтва «Козацькому роду нема переводу»

Бібліотечним активом один раз у семестр в школі проводяться  рейди-перевірки стану збереження підручників. Результати конкурсу висвітлюють в спеціальних інформаційних бюлетенях. В бібліотеці оформлений куточок «Книжкова лікарня», де учні лікують книги. Проводиться робота по ознайомленню учнів з правилами користування бібліотекою, даються рекомендації батькам щодо виховання у дітей бережливого ставлення до навчальної книги.   Спільно з учителями проводяться бесіди, бібліотечні уроки з виховання у дітей бережливого ставлення до навчальної книги.

Працюючи в тісному контакті з учителями,  бібліотека використовує усі можливі форми співробітництва в здійсненні виховання культури читання школярів під час викладання різних предметів, у повсякденній роботі з читачами-учнями.

     У популяризації основ бібліотечно-бібліографічних знань     використовувалися найрізноманітніші методи: бесіди, лекції, бібліотечні уроки, практичні заняття, повідомлення учнів, різні види змагань, конкурсів. Крім того в класах була проведена бесіда про збереження підручників.

  Протягом року бібліотекою було проведено чимало цікавих і захоплюючих заходів:

 • бесіди з учнями 2-11 класів щодо правил користування бібліотекою, виявлення їхніх інтересів та інформаційних потреб;
 • поповнено фонд художньою, науково-популярною літературою для вчителів та учнів, подарованою  учнями та батьками;
 • на належному рівні організовано роботу з інформаційного обслуговування читачів, оновлено алфавітний  каталог; картотеку газетно-журнальних статей;
 • проведені аналізи читання учнів 5-х класів, результати проаналізовано, узагальнено. Про результати аналізу повідомлено на нараді при директорі;
 • проведено анкетування учнів 6-7-х класів по виявленню читацьких інтересів та ролі книги в житті дитини;
 • проведено аналіз читацьких формулярів всіх класів школи з метою виявлення кращих читачів школи,  класів, кращого читацького колективу. Кращі читачі, активісти бібліотеки,   учасники конкурсних програм та вікторин, активні учасники бібліотечних акцій нагороджені Грамотами;
 • традиційними стали бібліотечні уроки з бібліотечно-бібліографічної грамотності учнів, комп`ютерні презентації з морально-етичного, патріотичного виховання, екологічної спрямованості, екскурсії до бібліотеки та посвята в читачі учнів молодших класів;
 • з метою розкриття потенційних можливостей шкільної бібліотеки, підняття її престижу, привернення уваги вчительської, учнівської та батьківської громадськості до проблем бібліотеки навчального закладу, а також популяризації читання в Україні проведені заходи в рамках Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек «Шкільна бібліотека – за здоровий спосіб життя»
 • оформлені тематичні полички  «Державні символи України», «Увага на дорозі»; «Абетка здоров'я», «На допомогу вивчення шкільних предметів», «Дніпропетровщина – краю рідний», «Подвиг не має забуття», «Слово про матір», «Висвітлення нових держстандартів освіти у періодиці» тощо;
 • оформлені і систематично поповнюються  тематичні папки «На допомогу навчальному процесу», «На допомогу виховному процесу», «Для Вас, вчителі», «Національно-патріотичне виховання», «Рекомендаційний покажчик статей із періодичних видань», «Сценарії» тощо;
 • оформлені розробки особистісних заходів та презентацій бібліотекарів  для використання їх в  навчально-виховному процесі;

         Уся робота шкільної бібліотеки спрямована на виховання гармонійної, морально досконалої особистості, свідомої свого громадського обов`язку, відкритої до інтелектуального і творчого розвитку.

Таким чином, дії бібліотекаря та всього педагогічного колективу дали певні результати.

Майже всі діти школи вільно орієнтуються у книжковому фонді бібліотеки відповідно до їх вікової групи; вони мають первинні знання про книгу, бібліографію, бібліотеку від загального ознайомлення з бібліотекою до знання змісту окремих розділів книжкового фонду і вибору книг, використання каталогів і картотек.

Вагому допомогу шкільному бібліотекарю надавав актив бібліотеки, до складу якого входили старшокласники. Разом із бібліотекарями актив визначав тематику інформацій, брав участь у підборі матеріалу для інформування, обробляв його, виступав з оглядами літератури чи періодичної преси, проводив інформаційні п’ятихвилинки у кожному класі, а також – дні та тижні інформації.

Важливим показником рівня виховної роботи в школи є стан збереження навчальної книги. Тому пріоритетним напрямком діяльності бібліотеки та педагогічного колективу є формування в учнів дбайливого ставлення до підручників та навчальної книги.

У школі проводились рейди-перевірки стану підручників, бесіди, масові заходи,  презентації книг, бібліотечні уроки. У шкільній бібліотеці, в класах на виховних годинах  проводились бесіди: «Чи знаєш ти з чого складається фонд підручників?», «Як створюється підручник, книжка?», «Хто випускає зошити, карти, атласи?», «Структура книги»  та інші.

Велику увагу в бібліотеці школи приділяють наочній агітації. Яскраво, естетично оформлено  стенди «Юний читач»,  «Бібліотека інформує», книжкові виставки «Книга дякує», «Книга скаржиться», «Такими ми стали, коли в надійні руки потрапили». Вони закликають учнів ставитися до книжки, як до друга, наставника, вчителя, допомагають виховувати у них любов і повагу до тих, хто створює духовне багатство.

Оргкомітетом шкільного огляду-конкурсу були підготовані методичні рекомендації  щодо збереження книг та проведення конкурсу. У бібліотеці зібрано розробки бібліотечних занять, сценарії виховних заходів, а також вміщено єдині вимоги до користування підручниками та їх збереження, посадові обов’язки бібліотекаря, класних керівників, учнів щодо проведення конкурсу та збереження книг.

Особливою ланкою в роботі бібліотеки була співпраця з учителями початкових класів, яка була спрямована на те, щоб допомогти учням якнайшвидше й найкраще оволодіти навичками читання, роботи з книгою, елементарними прийомами пошуку потрібної інформації. Робота з учнями початкових класів узгоджувалась з учителями на методичних об’єднаннях, куди запрошувався бібліотекар.

Протягом навчального року робота бібліотеки була спрямована на виконання основних завдань і напрямів діяльності, зазначених у річному плані роботи бібліотеки.

Треба зазначити, що резерви шкільної бібліотеки в справі інформаційної роботи далеко не вичерпані. Постійний пошук нових, ефективних технологій, прагнення до формування системи інформаційної підтримки освіти, тісний взаємозв’язок і взаємодія з педагогічним колективом буде сприяти утвердженню шкільної бібліотеки як справжнього культурного, інформаційного і освітнього центру, який одержує, зберігає і розповсюджує різноманітні джерела інформації, здатні задовольнити будь-які запити своїх читачів.

Таким чином, зміст роботи бібліотеки школи  був спрямований на те, щоб формувати духовний світ дитини і сприяти гармонійному розвитку особистості, яка здатна бути спадкоємцем і продовжувачем прогресивних національних традицій.

Таким чином, робота шкільної бібліотеки була спрямована на виховання гармонійної, морально досконалої особистості, свідомої свого громадського обов’язку, відкритої до інтелектуального і творчого розвитку.

 

НАСТУПНІСТЬ У НАВЧАННІ

         Наступність у навчанні – одне з актуальних направлень роботи закладу освіти, якій  також була приділена увага протягом 2018-2019 навчального року:

 • розроблено план спільних заходів між дошкільним та загальноосвітнім навчальними закладами;
 • проведені спільні засідання ШМО вчителів початкових класів та ШМО вчителів суспільно-гуманітарного та природничо-математичного напряму;
 • спільне засідання ШМО вчителів початкових класів та МО вихователів;      
 • наради при директорі;
 • педрада з питань адаптації першокласників, п’ятикласників та узгодження єдиних вимог вчителів середньої та початкової школи до оцінювання навчальних досягнень учнів у 4-х та 5-х класах,;
 • індивідуальні психологічні консультації з батьками першокласників та п’ятикласників. Робота в цьому напрямку була проведена на достатньому рівні, що дало можливість успішно адаптуватись учням 1-х та 5-х класів;
 • спільні заходи відповідно до річного плану роботи.

 

ІНФОРМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО - ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 

Відповідно до Закону України «Про Національну програму інформатизації», Указів Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні», «Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій», «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти», Концепції розвитку дистанційної освіти в Україні пріоритетними напрямками діяльності закладу освіти у 2018/2019 навчальному році щодо впровадження нових освітніх технологій були:

 • впровадження інформаційних та комунікаційних мультимедійних  технологій у навчально-виховний процес;
 • формування інформаційної культури учнів та педагогічних працівників, забезпечення їх інформаційних потреб;
 • удосконалення інформаційно-методичного забезпечення навчально-виховного процесу;
 • оптимізація освітнього менеджмента на основі використання сучасних інформаційних технології в управлінській діяльності;
 • використання інформаційних технологій для розвитку дистанційного навчання.

    У своїй діяльності комп’ютер використовують директор, секретар, заступники директора, соціальний педагог, педагог-організатор, вчителі предметики, завгоспи. Реалізується повний комплекс задач. Кваліфікація користувачів задовільна. Діловодство ведеться українською мовою із застосуванням технології електронної підготовки, друку та збереження документів. Працює електронна пошта. Форми статистичної звітності підготовлені програмними засобами. Ведеться база даних у програмному комплексі ІСУО. Проводиться електронне заповнення додатків до свідоцтв про базову загальну середню освіту.

    Що стосується безпосередньо навчально-виховного процесу, то комп’ютеризація і інформатизація закладу на сьогодні не повністю задовольняє потреби НВП. В загальноосвітньому закладі функціонує  комп’ютерний клас, мультимедійне обладнання, усі  комп’ютери  підключено до Всесвітньої мережі Інтернет. Постійно оновлюється сайт навчального закладу. Але на жаль, кількість комп’ютерів значно менша від необхідної. Потребує забезпечення комп’ютерною технікою проведення уроків у початкових класах, а саме створення мобільного комп’ютерного класу з використанням нетбуків.  Необхідно  встановлення 3 комп’ютерів або нетбуків у дошкільний навчальний заклад для роботи медичної сестри, музичного керівника та використання у навчальній діяльності.

 Процес впровадження ІКТ-технологій у навчально-виховний процес в цьому навчальному році значно активізувався. Більшість вчителів протягом року проводять уроки з використанням інформаційних технологій. Організовано обмін досвідом із використання комп’ютерних технологій через відвідування уроків більш досвідчених колег, проведення майстер-класів з ІКТ. При підготовці та проведенні уроків, групових занять, підготовці учнів до різноманітних конкурсів педагоги використовували мережу Інтернет, власні презентації, медіатеку закладу. Для перевірки вивченого матеріалу розроблялись або використовувались готові тести в електронному вигляді. При вивченні окремих тем учні отримували домашні завдання, при виконанні яких використовувався комп’ютер. Активно використовувались комп’ютерні технології при проведенні предметних тижнів, конференцій, конкурсів. Більшість позакласних заходів проводилися із використанням комп’ютерних презентацій. Сценарії свят, викорисання фонотеки , мультимедіатеки – все це допомогає якісній підготовці до проведення позакласних заходів.

Моніторинг використання інформаційних технологій в освітньому процесі здійснюється через безпосереднє спостереження, звіти педагогів, анкетування, участь у вебінарах.

Значна увага приділяється використанню на уроках програмних засобів навчання. Педагогічні програмні засоби допомагають створити активне кероване комунікативне середовище, в якому здійснюється навчання. Використання електронних засобів навчання дає вчителю необмежену творчу діяльність, учитель може раціональніше використовувати навчальний час, індивідуалізувати навчання та скоротити види роботи, що стомлюють учня.

На жаль, є проблеми які необхідно терміново вирішити, а саме:

 • оснащення мобільних комплексів для використання під час навчально-виховного процесу;
 • забезпечення комп’ютерним ліцензованим програмуванням, оновлення програм;
 • забезпечення витратними матеріалами (картриджі, порошок для заправки принтерів, деталі для ремонту комп’ютерів) та інше.

 

МАТЕРІАЛЬНО - ТЕХНІЧНЕ ЗА  НАВЧАЛЬНО - ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

Протягом останніх років приділяється багато уваги створенню сприятливих санітарно-гігієнічних умов навчання і праці. Силами адміністрації, педагогів, робітників адміністративно-господарчої частини, батьків та учнів приміщення та територія  підтримується на належному санітарно-гігієнічному рівні, відрізняється чистотою та охайністю. У приміщенні загальноосвітнього навчального закладу проведено косметичний ремонт навчальних кабінетів, коридорів, сходинок, капітальний ремонт ідальні/актової зали, ремонт цоколю,  пофарбовані тренажери та спортінвентар, поточний ремонт покрівлі загальноосвітнього навчального закладу, пропитка покрівлі протигасною сумішшю дошкільного навчального закладу, зроблено ремонт сходинок у ясельну групу дошкільного навчального закладу,тощо.  Завезено нові меблі (шафи, стільці, стула) у навчальні кабінети, приймальню, компьютери, оновлено стенди на коридорах та кабінетах школи, зроблено капітальний ремонт медичного кабінету загальноосвітнього закладу, встановлені металеві двері в дитячих роздягальнях.

У дошкільному навчальному закладі проведено косметичний ремонт групових та спальних приміщень, медичного пункту, прогулянкових альтанок. Терміново потребує капітального ремонту приміщення харчоблоку та пральні, ганок ясельної групи, господарчий сарай.