. Дніпровська гімназія № 113 Дніпровської міської ради

 

Науково-методична та експерементальна робота

   Назва закладу: Дніпровська гімназія № 113 Дніпровської міської ради

Тема експерименту: «Створення моделі школи випереджаючої освіти для сталого розвитку з метою виховання інноваційної особистості в умовах Школи-родини»

Головною метою участі в експерименті є підвищення рівня освіченості учнів та педагогів у питаннях сталого розвитку, виховання соціально адаптованої, відповідальної та стратегічно мислячої особистості, а також створення моделі школи випереджаючої освіти для сталого розвитку.

                   Завдання закладу:

-розробити та адаптувати систему базових наукових понять, таких як «випереджаюча освіта для сталого розвитку», «стале майбутнє», «сталий соціальний розвиток», «особистісні компетенції для сталого розвитку», «коеволюційне мислення», «стратегічне управління», «європейський освітній простір» та інших, значимих для теоретичного забезпечення даного дослідження;

-забезпечити формування холістичного та екоантропоцентричного світогляду у дітей та молоді щодо усвідомлення мети існування людини у світі, сенсу екологічно врівноваженого та відповідального способу життя, потреби у самопізнанні, саморозвитку, самовдосконаленні, розуміння взаємопов'язаності екологічних, соціальних та економічних чинників сталого розвитку, пріоритету стратегічного мислення заради стабільного майбутнього;

-визначити, науково обґрунтувати та впровадити основні методи формування комплексу ціннісних настанов та життєвих принципів, що відповідають потребам сталого розвитку, у дітей, молоді, членів педагогічного колективу та сімей, винайти шляхи практичної реалізації ідей сталості, зростання освіченості у питаннях природозбереження та стабільного соціального існування;

-провести дослідження по вивченню стану розробки і впровадження методології та технологій випереджаючої освіти для сталого розвитку в теорію і практику закладу; визначити основний зміст випереджаючої освіти для сталого розвитку, умов і шляхів підвищення її ефективності при використанні в інтересах сталого соціального розвитку;

-розробити та експериментально перевірити ефективність моделі загальноосвітнього закладу випереджаючої освіти для сталого розвитку;

-визначити організаційно-функціональні моделі «Школи випереджаючої освіти для сталого розвитку»;

-розробити та провести апробацію навчальних програм зі сталого розвитку  в КЗО НВО № 113;

-організувати підготовку та перепідготовку спеціалістів з освіти для сталого розвитку, зокрема, у контексті формування мережі європейської освіти та необхідності набуття педагогами нових кваліфікацій медіатора між учнями та європейською культурою;

-провести накопичення досвіду з науково-методичного забезпечення випереджаючої освіти.

 

Методи дослідження: теоретичний аналіз науково-педагогічної та методичної літератури, пошуково-дослідницький метод, моніторинг, анкетування, тестування, метод рейтингу, робота з батьками та громадськими організаціями, вивчення та узагальнення досвіду навчальних закладів Дніпропетровської області, що працюють за Проектом, діяльнісний підхід (інтерактивні методи навчання, практична реалізація завдань Проекту).

Результати дослідження:

Опис моделі школи випереджаючої освіти

 

В навчальному закладі створена цілісна система роботи, яка спрямована на розвиток екологічного, економічного та соціального аспектів випереджаючої освіти для сталого розвитку. Вона включає в себе цілеспрямовану діяльність наступних ланок навчально-виховного процесу:

1. Науково-методична рада (керівник – Лілія ВОЛКОВА) -  забезпечує  комплекс практичних заходів по  впровадженню наукових досягнень, інноваційних ідей в практику педагогічної діяльності вчителів, вивчення та пропагування перспективного педагогічного досвіду, неперервність підвищення кваліфікації, розвиток педагогічної майстерності, компетентності і творчих пошуків нових педагогічних прийомів у підвищенні ефективності навчально-виховного процесу та експериментальної діяльності навчального закладу.

2. Предметні методичні об'єднання: вихователів  закладу дошкільної освіти (керівник Олена ЮРЧИШИНА), вчителів початкової школи (керівник Оксана ГУЛЯЄВВА), вчителів суспільно-гуманітарних наук (керівник Тетяна ДАВИДЕНКО.), вчителів природничо-математичних наук (керівник Тетяна ДУБІНІНА), вчителів естетично-оздоровчого циклу (керівник Олена МАРЧЕНКОВА), класних керівників (керівник Людмила ТЕСЛЕНКО). Вони забезпечують інтеграцію основних компонентів освіти для сталого розвитку в навчально-виховний процес через:

- проведення традиційних із додаванням до основного змісту навчального матеріалу окремих питань, які стосуються сталого розвитку (еколого-споживчої проблематики, демографії, енергоефективності, соціальної справедливості, толерантності тощо);

- коригування змісту окремих тем навчальних дисциплін з акцентом на проблемний підхід, особистісно- розвивальні та ігрові методики навчання, ціннісне ставлення до досліджуваного питання;

- введення у зміст навчання нетрадиційних урочних форм: уроків-роздумів, уроків-дискусій, уроків-подорожей, уроків-семінарів тощо.

3. Творча група з експерименту.

4. Соціально-психологічна служба (педагог організатор Бойко Н.В.) - напрямками її роботи є психодіагностика, корекційно-розвивальна та відновлювальна робота, психологічна просвіта, надання консультацій учням та батькам, організаційно-методична робота.Також вона бере активну участь  у забезпеченні психологічного супроводу виконання педагогічним колективом програм експериментальної роботи.

5. Рада старшокласників – в навчальному закладі діє система учнівського самоврядування.Члени шкільного учнівського активу сприяють залученню учнів до позаурочної діяльності, організації змістовного дозвілля, виявлення та вирішення проблем, які стосуються шкільного життя. За  участі Ради старшокласників проводяться  заходи  на різні теми. Проводячи їх, ми перш за все реалізуємо право учнів на відпочинок, а по-друге  ставимо багато завдань, як правового характеру, так і освітнього.

6. Наукове товариство «Розумники» - створено секції МАН за напрямками: хіміко-біологічний, історико-географічний, філології та мистецтвознавства, де учні працюють над науковими проектами. Всього було залучено до науково-дослідницької діяльності 12 старшокласників.

7. Позашкільний навчальний заклад - реалізуючи комплексну програму всебічного розвитку творчого потенціалу дитини колектив навчального закладу працює над створенням таких умов, де кожна дитина буде почувати себе комфортно і зможе реалізувати свої здібності. З цією метою у закладі освіти працюють гуртки, а саме:

 

На базі закладу загальної середньої освіти:

v художньо-естетичний «Народні ремесла України»;

v  фізкультурно-спортивний «Волейбол»;

v  художньо-естетичний «Витинанка»;

v  художньо-естетичний «Ігротехніка»;

v  художньо-естетичний «образотворче мистецтво»;

v  еколого-натуралістичний «Юні квітникарі»;

v  оздоровчий «Оздоровчий волейбол»;

v  еколого-натуралістичний «Природа рідного краю»;

v   науково-технічний "Розвиток математичних здібностей";

v  художньо-естетичний «Декоративно-ужиткове мистецтво»;

v  соціально-реабілітаційний «Школа успіху»;

v соціально-реабілітаційний "Європейський клуб":

v науково-технічний "Автомоделювання".

На базі закладу дошкільної освіти :

v  фізкультурно-спортивний «Хід королеви»;

v  художньо-естетичний «Народні ремесла»;

v художньо-естетичний "Хореографічний".

На базі навчального закладу працюють секції:

                       v "Воркаут";

                       v "Таеквондо";

                       v "Чарлідинг".        

       Таким чином, зміст освіти для сталого розвитку проходить наскрізною лінією через усі ланки освітнього процесу, отримуючи реалістичне, діяльнісне, особистісне та соціально значуще втілення в розвиток всіх його учасників. Поряд із традиційними методами та формами організації освітнього процесу, в навчальному закладі  використовуються інноваційні, комп’ютерні технології, метод проектів, пошуково-дослідницька робота, що забезпечує створення сприятливих умов для розвитку здібностей здобувачів освіти, розширення світогляду, набуття дослідницьких навичок та конструктивного мислення.

 

Педагогічний аналіз навчально-виховної діяльності ЗНЗ за напрямком експерименту

Кількісний та якісний аналіз оцінювання заходів з експериментальної роботи показав, що всі вони мали науково-методичний та пізнавальний характер, були спрямовані на формування системи наукових знань здобувачів освіти, розвиток їх пізнавальної активності і творчих здібностей, формуванню еколого-економічної, моральної, національно-патріотичної, громадянської  та здоров’язбережувальної культури дітей та підлітків, позитивно впливали на свідомість і поведінку учнівської молоді, формували гармонійний розвиток і особистий успіх дитини.

        В  закладі  освіти введені додаткові факультативи:

- «STEM- LAB» для школярів 5-7 класів;

- "Основи правознавства" для дітей 8 класу:

- "Школа подружнього життя"  для підлітків 9 класу:

- "Етика" для здобувачів освіти 9 класу.  

 

Також відбувається впровадження наскрізного навчання в зміст освітньої діяльності закладу:

- проведення традиційних уроків із додаванням до основного змісту навчального матеріалу окремих питань, які стосуються сталого розвитку. Наприклад,  на уроці математики здобувачі освіти вирішували енерго-зберігаючі задачі «Скільки коштує тепло?», на уроці біології з теми «Значення в житті людини та природи покритонасінних» були розглянуті питання раціонального використання природних ресурсів та проблема утилізації відходів рослинництва, що являється альтернативним джерелом палива, на уроці англійської мови учні працюють над питаннями збереження довкілля та запобігання негативних змін у природі.

- введення у зміст навчання нетрадиційних урочних форм, наприклад, уроків-роздумів, уроків-дискусій, проблемних семінарів тощо.

Відповідно до Програм науково-дослідницької та експериментальної роботи методична, освітня і виховна робота в НВО №113 здійснюється за такими аспектами: здоров’язбережувальний, народознавчий, громадянський,  родинно – сімейний, екологічний.

Екологічне виховання дітей проводиться з урахуванням взаємовпливу різних екосистем, біо- та соціоекології, гуманного ставлення до довкілля, тобто

досягнення рівноваги й гармонії між людиною та соціоприродним середовищем її перебування, що забезпечує соціальне, духовне формування особистості.

Традиційними стали в закладі участь в екологічних проектах. Учні та вихованці закладу з великим задоволенням беруть участь у проекті «Годівничка» - виготовлення годівничок, підгодовування птахів, участь у фотоконкурсі «Пернаті друзі – зимуючі птахи», конкурсі малюнків, вікторинах.

       Одним з найулюбленіших проектів для дітей є проект «Збережемо ялинку». Під час участі в ньому проводиться конкурс штучних ялинок, виготовлених з підручних матеріалів «Замість ялинки – зимовий букет»; виставка малюнків «Лісова красуня».

       В рамках відзначення річниць  катастрофи на ЧАЕС волонтерські загони уточнили списки ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС, які мешкають у мікрорайоні закладу. Було підготовлено виступ лекторської групи за експозицією стенду «Чорнобильська катастрофа»  в кімнаті Бойової слави,  організована виставка в бібліотеці «Ми пам’ятаємо чорнобильський квітень», 24 квітня  пройшов єдиний урок - «Пам’ятні дзвони Чорнобиля», зустріч з учасниками ліквідації аварії на ЧАЕС.  Класними керівниками були проведені виховні години «Гострі проблеми екології», «Погляд через роки», «НЕ гояться чорнобильські рани», «Чорнобиль б’є на сполох».

        З 2013 року заклад є дійсним членом Всеукраїнської асоціації Шкіл Майбутнього і міської мережі шкіл сприяння та культури здоров’я.  Тому одним з пріоритетних напрямків роботи закладу є виховання здорової дитини, формування в учнів  та вихованців  здорового способу життя. Розроблено комплексний підхід до оздоровлення дітей, а саме в системі впроваджуються лікувально-профілактичні та фізкультурно-оздоровчі заходи. Простежується стабільне (на 12,5 %) зростання якості фізкультурно-оздоровчої роботи за раху­нок організації «Театру фізичного виховання», проведення нестан­дартних, сюжетних та ігрових фізкультурних занять з використан­ням оздоровчих методик. У режимі дня обов'язковими є: дихальна гімнастика, різні види самомасажів, ранкова гімнастика та гімнастика пробудження (у дошкільному підрозділі), виконання вправ на профілактику пору­шень постави, плоскостопості, прийом кисневих коктейлів. В усіх класах та вікових групах систематизовано матеріали з питань формування здорового способу життя дітей та їх батьків, у дитя­чих приймальнях облаштовані куточки довірливого спілкування з батьками, виготовлені стенди «Квітка здоров'я», «Екран настрою», «Дзеркало здоров'я» та ін.

           Медичне обслуговування в  закладі дошкільної освіти передбачає надання дітям допомоги у збереженні здоров'я та профілактиці захворювань, у системі здійснюється огляд дітей лікарями-спеціалістами, про що свідчать записи у дитячих справах. Медпра­цівниками виконаний річний та місячний плани роботи на 93 % , ведеться облік та аналіз захворюваності. Вихователями груп виготовлені дидактичні матеріали для батьків з питань узгодження дій родини й педагогічних працівників щодо зміцнення здоров’я дітей, покращення адаптації малят до умов життя. Систематично проводиться моніторинг  основних показників розвитку дітей. Результати фіксуються  у «Паспорті здоров’я» та «Картках здоров’я». За необхідністю  виконується корекційно-відновлювальна робота з дітьми.

             В  закладі постійно проводяться  місячники «Молодь за здоровий спосіб життя», тижні здоров’я. Крім того в поточному році були проведені: тематичні години спілкування «Здоров’я дитини - здоров’я нації», «Я обираю здоров’я», «Традиції Олімпійських Ігор», тренінг з профілактики куріння, тиждень профілактики СНІДу,  профілактичні бесіди: «Здоров’я – дар Божий. Бережіть його», «Режим дня – режим життя», «Про дівчаток і хлопчиків. Вчимося дружити і розуміти один одного», «Харчові добавки», «Куріння – загроза здоров’ю», «Вплив алкоголю на організм людини», «Молодь проти наркотиків»,  "Обміняй цигарку на цукерку", «Паління: дань моді, звичка, хвороба», оформлено санітарний бюлетень «Бути здоровим – модно», серед учнів 5-9 класів проведено конкурс постерів «Мені не байдуже, а тобі?», оновлено інформацію в куточку наркопоста.

             На уроках з основ здоров’я школярі  5-9 класів  переглянули презентації та відео-кліпи «Скажи «ні» наркотикам», «Види небезпек», «Бережи себе», «Умій сказати «ні», «Алкоголь».

               В рамках національно – патріотичного виховання в закладі освіти проводяться акції пам’яті: «Пам'ять», «Ветеран живе поруч», до Дня пам’яті Крут,   до Дня українського козацтва,  до Дня Соборності України, до Дня інтеграції; до Дня захисника Вітчизни, до Дня Чорнобильської трагедії («Дзвони Чорнобиля»), до Дня скорботи і вшанування пам’яті  жертв війни в Україні, до Дня партизанської слави, до Дня пам’яті жертв голодомору («Запали свічку»).

              Окремої уваги заслуговує волонтерська діяльність колективу дітей і педагогів, яка сприяє встановленню соціальних зв’язків, опануванню дітьми новими навичками, формуванню у них прагнення до відповідальної патріотичної поведінки, моральних та духовних якостей, світогляду справжнього громадянина України.  Учні систематично відвідують ветеранів війниЩороку членами учнівського самоуправління проводиться акція «Від серця до серця».

Реалії сьогодення визначили новий напрям волонтерської роботи – психологічна та моральна підтримка воїнів Збройних Сил України, допомога родинам, що були вимушені покинути свої домівки. Учні закладу взяли участь у всеукраїнській  акції  «Лист солдату», міській акції «Новорічний подарунок бійцю», допомагають сім’ям -  переселенцям, бійцям батальону «Айдар».

               Для виховання громадянина  потрібно сформувати в дитині комплекс особистісних якостей і рис характеру, що є основою специфічного способу мислення та спонукальною силою дій, вчинків, поведінки. І саме тому учні школи під керівництвом педагогів  підготували і провели проекти національно-патріотичного спрямування: «Рідна Дніпропетровщина», «Ми – за здоровий спосіб життя», «Добро починається з тебе», «Слава козацька не вмре, не загине…».

Сприяють вихованню почуття патріотизму, глибокої любові до рідного краю шевченківські літературні свята, які стали традиційними у навчальному закладі: декада української мови та літератури, День слов’янської писемності; заходи, присвячені Міжнародному дню рідної мови; літературні вітальні, присвячені творчості видатних українських  письменників, шкільні виставки образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва («Люблю цю землю рідну і чудову», «Таланти нашої родини», «Мій рідний край», «Ми українці»).

                З метою посилення ролі родини у навчально-виховному процесі  молоді, підвищення педагогічної культури батьків налагоджена робота батьківського лекторію «Університет батьківства» під керівництвом заступника директора з ВР Тесленко Л.В. Для батьків різних вікових категорій проведені лекції, тренінги, диспути на теми: «Родина – найвища цінність на землі», «Народна педагогіка, народна казка у формуванні морально-етичних цінностей у дітей», « Щоб не згасло родинне вогнище», «Сім’я, етика сімейних стосунків».

              Сім’я завжди була найкращим колективним вихователем, носієм найвищих національних ідеалів. На Україні завжди панував культ родини, культ рідної домівки, культ глибокої пошани до батьків та свого роду. Але зараз все помітнішими стають прояви родинної кризи. Поширення злочинності та правопорушень ще раз свідчить про те, що настала нагальна потреба підвищити роль української сім’ї у вихованні дітей, допомогти молодим людям зберегти сім’ю, зберегти значимість інституту сім’ї для усього суспільства в цілому. Тому ми звернулися до неоціненної скарбниці народного педагогічного досвіду, до історично складених тенденцій формування та розвитку української сім’ї, а саме до родинно-оздоровчих традицій.

             Правове виховання розпочинається з дошкільників та молодших школярів в процесі навчання. Вчителі та вихователі розповідають  дітям про  нашу рідну Україну, її минуле, сучасне, знайомлять з основним Законом держави - Конституцією України, з державними символами незалежної суверенної держави, прищеплюють навички дисциплінованості, дають уявлення про  мораль і право. Педагоги активно використовують ігрові методи, театралізацію казок «Колобок», «Попелюшка», «Івасик-Телесик» та ін. У школярів пробуджується інтерес до  прав дитини, виховується почуття справедливості, товариськості, колективізму, неприйняття зла, порушення прав людини, людської гідності. Учням початкової школи дуже подобається брати участь у  конкурсах  малюнків, стіннівок на  теми: «Порушення прав дитини у казках», «Мої права в моїй школі», «Як я проводжу  свій вільний час», «Мої захоплення» та ін. Важливе місце серед форм правовиховної роботи з молодшими школярами займає перегляд відеофільмів, мультфільмів - «Котик і півник», «Ну, постривай», «Лисичка й Журавель» та ін. Під час перегляду мультфільмів, фільмів постійно обговорюються проблеми порушення прав дитини, противоправної поведінки, звертається увага на прояви аморальності. Яскравий  епізод з кінофільму, мультфільму, телепередачі переконливіші за довгі роз’яснення вчителя. Тому вміло ввести у процес виховання фільм, кіно, телепередачу, читання – все, що дітям подобається і що не залишає їх байдужими, значить, забезпечити значну долю успіху  у роботі. В навчальному закладі обладнано куточок національної символіки, куточок правових знань. В класах і групах також розміщені куточки державної символіки, інформаційні куточки про права дитини, правила для учнів.

               Важливе значення правовому вихованню відводиться  у викладанні предмета «Я і Україна» .

У плані навчання і виховання правової культури неповнолітніх дуже важливу роль відіграє курс «Правознавство» (практичний курс), який  викладається в 9 класі. На уроках вчитель ставить собі за мету дати учням знання про основні категорії права, навчити свідомо використовувати і дотримуватись правових норм в повсякденному житті. Завдання курсу — розкрити зміст основних юридичних понять, функцій права і правової держави на сучасному етапі; формувати навички практичного застосовування правових знань для захисту своїх прав; за допомогою систематичного вивчення права і нормативно-правових актів надати правову інформацію практичного характеру; виховувати в учнів активну громадянську позицію; моделювати та закріпити навички правомірної поведінки. Курс «Правознавство» має відігравати важливу роль у формуванні правової культури молодого покоління українських громадян. Уроки вчитель проводить цікаво, використовуючи різні методи і форми роботи, приділяє увагу грі, часто імітує ту чи іншу життєву ситуацію, пропонуючи учням знайти вихід з неї, торкається  ситуацій із реального життя, обговорює ті морально-правові проблеми, з якими учні можуть зустрітися і в школі, і вступивши  у самостійне життя. Ефективною формою роботи, що є традиційною, стало проведення Місячників, Тижнів правових знань у школі. Учні закладу  є постійними відвідувачами бібліотеки, так як часто на уроки вони готують індивідуальні повідомлення за певною темою, кросворди на правову тематику, повідомлення про видатних діячів права. Шкільний бібліотекар, Краснова Л.Я., не стоїть осторонь правових проблем. У її бібліотеці є як постійно діючі, так і змінні виставки літератури на правову тематику, новинки з правових знань та ін.

            Щодо превентивного виховання, то воно передбачає реалізацію заходів, спрямованих на попередження  злочинів і злочинності, вдосконалення способу життя без порушення норм моралі, виявлення негативних змін у поведінці учнів, вивчення причин  і умов, що сприяють скоєнню злочину, організацію змістовного дозвілля і формування правової свідомості на основі тих правових знань і переконань, що вже склалися у суспільстві.

Аналіз зайнятості учнівської молоді у позаурочний час  за останні роки свідчить про те, що переважна більшість здобувачів освіти охоплена  організованим дозвіллям.

             З метою профілактики  правопорушень кожного року на початку вересня затверджується план спільних заходів навчального закладу, ССД, ВКМСД Індустріального району; план роботи ради профілактики правопорушень; оновлюється  банк даних дітей, які виховуються у сім’ях, що потрапили у складні життєві обставини, дітей-сиріт, та дітей, позбавлених батьківського піклування. Соціально-педагогічна служба закладу систематично  проводить профілактичні рейди в сім’ї. З метою виявлення неповнолітніх, що не відвідують школу, прогулюють уроки, адміністрація закладу за участю батьківських комітетів класу здійснюють профілактичні рейди: «Урок»,  «Дозвілля», «Як  ти готуєшся до уроку», «Вільний час». Регулярне проведення рейдів  сприяє зменшенню кількості учнів, які пропускають уроки без поважних причин.

            Розширення  уявлень  дітей  про  їх  права також досягається  за рахунок отримання ними цілеспрямованих і систематичних відомостей про принципи і  конкретні  норми,  що гарантують  права  дитини;  їх  ознайомлення  з власними правами та обов’язками. Саме цьому сприяє  проведення засідань правового лекторію  для учнів 1-9 класів, в роботі якого активну участь беруть учні, вчителі, представники правоохоронних органів, лікарі, психологи та ін. Засідання правового лекторію відбуваються щомісяця, використовуються різні форми проведення - це і рольові ігри «Конвенція ООН про права дитини», і конкурс презентацій на тему «Права дитини, чи знаєш ти їх?», ситуативний тренінг «Як зберегти життя у сучасному світі?», правовий аукціон «Злочин і кара», тематичний вечір «Право та закон у вашому житті» та ін.). Цікаву інформацію школярі одержують у процесі розгляду навчальних ситуацій, під час читання  художніх  творів  із  подальшим  їх  обговоренням,  проведення етичних  бесід,  в  яких  діти  набувають  досвіду  конкретних  моральних відносин і етичних звичок («Права дитини», «Право дитини на здоров’я», «Правила шкільного життя», «Символи нашої держави», «Мої обов’язки вдома»). Школярі не тільки одержують інформацію, але мають змогу і користуватися нею.  В кінці навчального року з метою заохочення учнів до навчання у школі підводяться підсумки щодо успіхів у навчанні.

             В основній школі на уроках та в позаурочній роботі використовуються такі методи правового впливу, як вирішення творчих завдань, моделювання та розв`язання правових ситуацій, творчі майстерні, рольові ігри, групові дискусії, педагогічні технології з використанням засобів мистецтв.

            Метод групових дискусій застосовується з метою  обговорення реальних проблем виховання культури правових відносин між особами (проведено брейн-ринг між учнями 6 і 7 класів на тему: «Закон і право  для всіх єдині», класні керівники  - Бойко Н.В. та Марченкова О.Ю.). При підготовці до таких занять використовуються дані проведених опитувань, інтерв'ю, анкетувань тощо.

 

                                                Висновки

1. Загальний результат проекту

1. Актуальність питань, які були порушені в ході реалізації програми проекту  важко переоцінити. Це проблеми поліпшення екологічної ситуації, ресурсоспоживання, здоров’язбереження, стосунків між людьми та інші.

2. Під час участі у проекті  учні здобули знання теоретичних аспектів, навчилися розробляти та впроваджувати практичні заходи, удосконалили свої навички роботи в команді та досягнення командою поставлених цілей, змогли провести ефективну інформаційну роботу серед  членів своїх родин та мешканців селища Самарівка.

3. Ми впевнені у тому, що учні поділяться зі своїми друзями, родичами, знайомими здобутими знаннями. Таким чином, у світі стане більше людей, які розумітимуть важливість ресурсо- та енергозбереження, толерантності, відповідального ставлення до свого здоров’я  для майбутнього нашої країни та всього світу.

4. Практичними результатами проекту є запровадження аудиту споживання ресурсів учнями вдома та в школі на регулярній основі, досягнення реальної економії споживання ресурсів, що дає змогу зменшити шкідливий вплив на довкілля відповідно до принципів сталого розвитку.

5. Екологічна освіта і виховання всіх верств населення є одним із найважливіших і необхідних шляхів, що сприятиме ефективному вирішенні надзвичайно гострих екологічних і соціальне-економічних проблем сучасної України.

6. Успіх у діяльності залежить не лише від здібностей, але й від впевненості, що діяльність буде успішною. Розвитку позитивної мотивації найбільшою мірою в навчальному закладі сприяли такі чинники:

- використання продуктивних технологій навчання та виховання (проектна  

   робота, дебати, ігри);

- врахування індивідуальних нахилів та здібностей;

- використання емоційної підтримки;

- позитивний мікроклімат, забезпечення психологічного здоров’я учнів;

- забезпечення можливостей для самореалізації через усі види діяльності в системі роботи закладу.

7. Інноваційна діяльність дала можливість професійно зростати кожному педагогу, який самовизначився в роботі над проблемою, що сприяло його самовдосконаленню, самоосвіті та саморозвитку як творчої особистості та втіленню комплексного системного підходу в упровадженні основних Положень експериментальної діяльності з метою формування ключових життєвих особистісних компетентностей.

8. За роки роботи в експерименті значно зросли показники рівня реалізації функції мотивації: партнерство в стосунках, ефективне лідерство, взаємоузгодженість спільних цілей учасників навчально-виховного процесу, збільшення питомої ваги самоконтролю та самооцінки вчителя, рішуча відмова від авторитарних суджень.

9. Суттєві зміни відбулися в забезпеченні наступності змісту дошкільної та початкової загальної освіти, особистісно-орієнтованому підході у навчально-виховному процесі, формуванні ключових компетентностей учнів, зокрема – загальнокультурної, громадянської, здоров’язбережувальної, інформаційно-комунікативної.

 

2. Можливі шляхи подальшої діяльності у проекті (якщо є)

Адміністрація, педагогічний та учнівський колективи, батьківська громадськість навчального закладу підтримують положення про те, що освіта для сталого розвитку являється  процесом навчання тому, як приймати рішення, необхідні для забезпечення довгострокового майбутнього економіки, екології, соціальної справедливості. Серед широкого загалу інноваційних педагогічних концепцій, які пропонує сучасна психолого-педагогічна наука школі, ми підтримуємо концепцію освіти на основі принципів випереджаючої освіти для сталого розвитку. Це надасть змогу  поколінню наших дітей забезпечити високу якість життя шляхом збалансованого соціально-економічного та екологічного розвитку, забезпечити можливість відтворення навколишнього середовища, раціонального використання природно-ресурсного потенціалу країни, забезпечити збереження здоров’я людини, її екологічної та соціальної захищеності, інтеграції до європейської спільноти. Ми маємо намір продовжити участь у проекті.