. Дніпровська гімназія № 113 Дніпровської міської ради

 

Експериментальна робота

 

 

Структура програми експерименту

«Система формування родинних цінностей у дітей шкільного віку в сучасних соціокультурних умовах»

Навчальний заклад (повна назва)  Дніпровська Гімназія № 113 Дніпровської міської ради

 

 

 

Пункт програми

Зміст

ПИТАННЯ для відповіді

1. Тема експерименту.

Назва експерименту

Система формування родинних цінностей у дітей шкільного віку в сучасних соціокультурних умовах

2. Координатор експерименту

Прізвище, ім'я, по батькові, посада, звання, телефон, електронна пошта (обов’язково)!

Тесленко Людмила Віталіївна, 

0973492252, 0935460113

3. Науковий керівник експерименту або консультант.

Прізвище, ім'я, по батькові, посада, звання, місце роботи, телефон

Рогова Олена Георгіївна, професор кафедри філософії КЗВО «ДАНО»ДОР»,

0673653138

4. Актуальність теми.

Утруднення, проблеми, суперечності практики, з яких походить необхідність експерименту по даній темі

Велика кількість складних сімей у закладі, сімей де мати одна виховує дітей, звідси потреба в підготовці учнів для майбутнього сімейного життя

5. Ідея експерименту.

Найбільш загальне уявлення про проблемну ситуацію, напрям діяльності експериментатора, образ бажаної зміни в учневі

Закласти в учнів  позитивний образ сім’ї;

Створення умов для гармонійних сімейних стосунків та майбутнього батьківства

6. Задум експерименту.

Конкретизація ідеї експерименту через конкретні форми, методи, логіку розгортання змісту, облік конкретних умов класу і ін.

оволодіння учнями знаннями з теорії комунікації, сімейної педагогіки, та здорового способу життя, рівень розвитку життєвої, соціальної та громадянської компетентності особистості учня у ціннісному ставленні до подружнього життя

7. Об'єкт експериментування.

Межі дослідження і зміни практики

Досліджується навчально-виховний процес в освітньому закладі.

8. Предмет експериментування.

Властивості, відносини, функції, що виділяються в об'єкті; частина об'єкту, що розкривається в даному експериментальному дослідженні

Формування родинних цінностей в системі роботи загальноосвітнього навчального закладу.

9. Мета.

 

Очікуваний результат педагогічної діяльності, виражений в позитивних змінах в учнях, з'явилися завдяки експериментальній розробці.

Очікуваний результат, що представляється у формі: методичних рекомендацій, розробок уроків, планів, авторських програм, концептуальних положень.

Розвиток особистісних якостей дітей необхідних для сімейного життя,

 

 

 

Розробки уроків

 

Принципи, педагогічні технології, розроблена сукупність умов і ін.

10. Гіпотеза.

Науково-обгрунтоване логічне припущення щодо способу реалізації ідеї і задуму експерименту, сукупність дій, система мерів по реалізації завдань експерименту, максимально детально викладена модель – нововведення, за рахунок якої очікується отримати певну ефективність учбово-виховного процесу

Гіпотеза дослідження полягає в тому, що ефективна робота системи ціннісно-орієнтованого та компетентнісно формуючого родинного виховання відбуватиметься за умов:

  • забезпечення оптимальних управлінських, організаційних, методичних, інформаційних, комунікативних, фахових, фінансово-матеріальних умов функціонування моделі родинного виховання як складової освітнього середовища;
  • актуалізації потреби в самовдосконаленні й розвитку особистісних якостей, необхідних для різноманітних життєвих ситуацій майбутнього сімейного життя, оволодіння знаннями з сімейної педагогіки, набуття навичок здорового способу життя;
  • запровадження у навчально-виховний процес факультативних курсів, курсів за вибором та спецкурсів родинного виховання; проведення конференцій, «круглих столів», залучення представників громадських та батьківських організацій до обговорення проблем сучасного родинного виховання;
  • вивчення, узагальнення, впровадження в практику роботи загальноосвітніх навчальних передової філософсько-освітньої думки з питань родинного виховання з метою формування соціально активної особистості, здатної шанобливо ставитись до членів родини та готової до відповідального батьківства.

11а). Завдання. І етапу

Дії з досягнення проміжних результатів, направлених на досягнення мети (на підставі аналізу завдань І етапу з наказу визначити завдання для навчального закладу)

1.Створення інформаційної бази щодо наявного досіду та аналіз існуючих  в педагогічній теорії ідей родинного виховання.

2.Анкетування

3 ознайомлення батьків, учнів з метою експеременту

11б). Завдання. ІІ етапу

Дії з досягнення проміжних результатів, направлених на досягнення мети (на підставі аналізу завдань І етапу з наказу визначити завдання для навчального закладу)

1.Впровадження факультативного курсу

«Школа подружнього життя» в 9 класі.

2.Опанування нових форм роботи з

батьками в умовах пандемії/дистанційні форми роботи

3.Формування сімейних цінностей у

дітей шкільного віку в процесі вивчення української та зарубіжної літератури

4.Розробка програми роботи з батьками

11в). Завдання ІІІ етапу

 

1.Апробація та внесення

коректив до моделі родинного виховання

2.Створення бази даних експерименту:

інноваційні розробки уроків, позакласних

заходів педагогами закладу освіти

3.Практична подальша

експериментальна перевірка розробленої системи родинного виховання

4.Заняття  факультативного курсу для

учнів 9 класу «Школа подружнього життя».

5.Впровадження нових форм роботи з 

батьками в умовах пандемії/ воєнного стану  - дистанційні форми роботи.

6.Впровадження  програми роботи з

батьками.

 

11 г). Завдання ІVетапу

 

1. Узагальнення результатів дослідження щодо системи розвитку родинного виховання

2. Здійснення контрольного діагностування рівня сформованості

ціннісного ставлення до подружнього життя та батьківства

3. Кількісний та якісний аналізи, системне оцінювання ефективності навчально-виховної системи розробленої моделі

родинного виховання КЗО НВО № 113 ДМР

4. Підготовка наукового звіту про підсумки проведення дослідно-експериментальної роботи за темою дослідження

 

11д). Завдання V етапу

 

1.Внесення змін та коректив за потреби до визначених науково-методичних засад впровадження родинних цінностей в навчально-виховний процес закладу освіти

2. Проведення  масових заходів із метою популяризації результатів експерименту для сприяння впровадженню родинних цінностей у навчально-виховний процес

3.Підведення підсумків дослідноекспериментальної роботи.

12. Діагностичний інструментарій.

Засоби оцінювання результатів експерименту: анкети, типи інтерв'ю, тексти контрольних робіт, тести, експериментальні дидактичні матеріали

1.     Вивчення науково-методичної літератури

2.     Педагогічне спостереження

3.     Опитування

4.     Анкетування

 

13. Критерії оцінки очікуваних результатів.

Ознаки, або параметри, на підставі яких проводиться оцінка ефективності експериментальної розробки

Створення системи родинного виховання через формування в учнів життєвої, соціальної та громадянської компетентностей;

розвиток особистісних якостей, необхідних для майбутнього сімейного життя; виховання шанобливого ставлення до усіх членів родини;

формування вміння приймати відповідальні рішення щодо власної поведінки в різноманітних життєвих ситуаціях майбутнього сімейного життя.

14. Терміни експерименту.

Час початку і передбачуваного завершення експерименту

2019-2024 рр.

15. Етапи експерименту.

Частини, що визначають проміжні результати експерименту і послідовність їх досягнення

1 етап - організаційно-підготовчий (2019-2020н.р.)

2 етап – діагностико-концептуальний (2020-2021 н.р.)

3 етап – формувальний

 (2021-2022 н.р.)

4 етап – узагальнювальний

 ( 2022-2023 н.р)

5 етап – коригувальний

(2023-2024н.р.)

16. Прогноз можливих негативних наслідків.

Уповільнення темпів проходження тем, відхилення від базового компоненту змісту освіти, зміна освітніх цілей і ін., що провокує негативні зміни в учнях.

Відхилення від базового компоненту, уповільнення проходження тем

17. Способи корекції, компенсації негативних наслідків.

Дії з боку експериментатора, що знімають негативні наслідки

Профілактично - корекційна робота

18. Склад учасників експерименту.

Педагогічний колектив, що бере участь в експерименті по даній темі

Педагогічний колектив, учні 9-х класів, батьки

19. Функціональні обов'язки.

Розподіл функціональних обов'язків всіх осіб, що беруть участь в експерименті (творча група)

Тесленко Л.В.

Юрчишина О.Г.

Понтенко Ю.І.

Марченкова Ю.Ю.

Шамрай В.П.

20. База експерименту.

Група учнів, клас, паралель класів, вся школа

Учні 9-х класів

21. Масштаб експерименту.

Тривалість експерименту за часом і обхват за об'ємом матеріалу — один урок, декілька уроків теми, чверть, рік, декілька років

Експеримент продовжується протягом 5 навчальних років

22. Тип експерименту.

Констатуючий, пошуковий, такий, що формує

Пошуково-формуючий тип

23. Статус експерименту.

Правове положення експерименту, його стан; внутрішньошкільний, індивідуальний або колективний; муніципального рівня; всеукраїнського рівня

Обласного рівня

24. Форма представлення результатів експерименту для масової практики.

Стаття, звіт, методичні рекомендації, програма і ін.

Звіт

25. Контакти

Електронна пошта (обов’язково!!!), телефони директора НЗ

[email protected]

Волкова Лілія Володимирівна, 0982495230